Nagyböjti imák/Dr. Berki Feríz protopresbyter fordításai

Én életemnek Ura és Uralkodója! A restség, kíváncsiság, hatalomvágy és hanyagság szellemét ne add énnékem; hanem a mértékletesség, alázatosság, türelem és szeretet szellemét ajándékozd nékem, a Te szolgádnak.Igen, Uram Királyom! Add meg, hogy megláthassam saját vétkezéseimet, és ne ítéljem meg az én testvéremet; mert áldott vagy mindörökkön örökké.Ámin (Szíriai Szent Efrém nagyböjti imája)

színes

Igazodjék fel az én imádságom, mint a tömjénfüst a Te színed elé.Kezeimnek fölemelése esti áldozat legyen.

A megalázkodás fölemelte a bűnei miatt szégyenkező és szomorkodó vámszedőt, ki az Alkotóhoz könyörületért kiáltott; a gőgösség pedig elütötte a megigazulástól a szánalmas, dicsekvő farizeust. Ezért jóra törekedjünk, tartózkodva a gonosztól. Dicsőség az Atyának, Fiúnak és Szent Léleknek most és mindenkor és mindörökkön örökké. Amin.

A megalázkodás fölemelte egykor a vámszedőt, aki sírva könyörületért kiáltott és megigazult. Őt kövessük mindannyian, kik a bűnök mélységébe estünk, s így kiáltsunk az Üdvözítőhöz szívünk legmélyéből: Vétkeztünk, könyörülj rajtunk, egyedülvaló Emberszerető.

Kerüljük a farizeus gőgjét és tanuljuk meg a vámszedő sóhajos alázatát, így kiáltva az Üdvözítőhöz: Könyörülj rajtunk, egyedülvaló Könyörületes.

Kerüljük a farizeus legundokabb dicsekvését és tanuljuk meg a vámos legnemesebb alázatát, hogy fölemelkedjünk, így kiáltva vele együtt Istenhez: Könyörülj a szolgáidon Krisztus Üdvözítő, aki a Szűztől születtél és önként eltűrted a keresztet és magaddal fölemelted a világot, a Te isteni hatalmad által. Most és mindenkor és mindörökkön örökké. Amin.

Meggyűlölve a farizeus dicsekvő hangját és követve a vámszedő töredelmes imádságát, s így kiáltsál: Istenem, könyörülj rajtam bűnösön és irgalmazz nékem. Vallomást teszek Rólad, Uram, teljes szívemből; elbeszélem minden csodálatos dolgaidat.

A tetteiért való kérkedésével, önmagát igaznak mondó farizeust elítélted Urunk és a megalázkodó vámszedőt, aki sóhajok között engesztelésért esedezett, megigazítottad; mert nem engeded magadhoz a kevély gondolatokat, de a töredelmes szívet nem veted meg. Ezért mi is alázattal borulunk le Előtted, aki szenvedtél érettünk. Add meg nékünk a bűnbocsánatot és a nagy irgalmat. Most és mindenkor és mindörökkön örökké. Amin.

Ölelő atyai karjaidat hamar tárd ki nékem, mert tékozlón elprédáltam életemet. Kegyelmed kifogyhatatlan gazdagságát számbavéve, ne vesd meg óh Üdvözítő, elszegényedett szívemet; mert Tehozzád Uram, kiáltok töredelemmel: Vétkeztem óh Atyám, az ég ellen és Ellened. Dicsőség az Atyának, Fiúnak és Szent Léleknek most és mindenkor és mindörökkön örökké. Amin.

Ó Istennek érintetlen, tiszta Szűz Szülője, a hívőknek egyedüli védelme és oltalma, szabadítsd meg a veszedelmektől és a gyötrelmektől és a nehéz viszontagságoktól mindazokat, kiknek Benned van a reménységük óh Hajadon és üdvözítsd a mi lelkünket, isteni közbenjárásaiddal.

A tékozló szavát ajánlom fel Néked Uram: Vétkeztem a színed előtt óh Jóságos; szétszórtam ajándékaid gazdagságát; mégis fogadj be engem a bűnbánót, óh Üdvözítő és üdvözíts engem. Kelj fel, én Uram Istenem, emelkedjék fel a Te karod és ne feledkezzél meg szegényeidről végképen.

Megemlékezve ma név szerint minden holtakról, akik időtlen idők óta hittel éltek istenfélelemben, magasztaljuk hívők az Üdvözítő Urunkat, állhatatosan kérve Őt, hogy az ítéletnek órájában, életünkről jól adjanak számot, Néki a mi Istenünknek, ki megítéli az egész földet és hogy az Ő jobbja felől állhassanak örvendezve, elnyervén az igazaknak osztályrészét és a szenteknek tündöklő örökségét és méltók legyenek a Mennyei Országára.

Aki tulajdon véreddel megváltottad a halandókat, óh Üdvözítő és a haláloddal megmentettél minket a keserves meghalástól ás feltámadásod által örök életet ajándékoztál nékünk, nyugosztald óh Urunk mindazokat, akik istenfélően elhunytak, pusztákban vagy városokban, tengeren vagy szárazon vagy bármely helyen, királyokat, papokat és főpapokat, remetéket és bárhová tartozókat és bármilyen korúakat; és méltasd mindannyiukat a Mennyei Országodra.

A halottakból való feltámadásod által Krisztus, a halál már nem vesz erőt az istenfélően elhunytakon. Kérünk azért kitartóan Téged, nyugosztald a Te tornácaidban és Ábrahámnak ölében a Te szolgáidat, akik Ádám óta mind a mai napig, tisztességgel szolgáltak Tenéked: atyáinkat és testvéreinket, barátainkat és atyánkfiait és minden embert, ki élete során hűségesen szolgált és Hozzád költözött óh Istenünk, bármi módon és bármi formában; és méltasd mindannyiukat a Mennyei Országodra. Dicsőség az Atyának, Fiúnak és Szent Léleknek most és mindenkor és mindörökké. Amin.

Aki bölcsességed mélységével, emberszeretően mindeneket elrendezel és megadod mindenkinek a hasznára való dolgokat, egyedülvaló Teremtő, nyugosztald a Te szolgáid lelkét, mert Tehozzád fűzték reménységüket, a mi Teremtőnkhöz, Alkotónkhoz és Istenünkhöz. Dicsőség az Atyának, Fiúnak és Szent Léleknek most és mindenkor és mindörökké. Amin.

Te vagy a mi védőfalunk és révpartunk és Istennél kedves közbenjárónk, akit Te szültél, Istennek érintetlen Szülője, a hívőknek üdvössége.

Áldott vagy Uram, taníts meg engem a Te igazságaidra. A szentek gyülekezete megtalálta az élet forrását és a Paradicsom kapuját; találjam meg én is az utat a bűnbánat által. Az elveszett bárány én vagyok; hívj vissza, Üdvözítő és üdvözíts engem.

Áldott vagy Uram, taníts meg engem a Te igazságaidra. Aki egykor a nemlétből alkottál engem és isteni képeddel tiszteltél meg, de parancsod megszegéséért, visszarendeltél a földbe, amelyből vétettem, vezess vissza, hogy újra fölvehessem, a Te hasonlatosságod régi szépségét.

Áldott vagy Uram, taníts meg engem a Te igazságaidra. A Te kimondhatatlan dicsőséged képe vagyok, bár a vétkezések bélyegét viselem. Könyörülj a Te termtményeden Uram és tisztíts meg könyörületességedben és add meg nékem áhított hazámat, a Paradicsom lakójává fogadva vissza engem.

Áldott vagy Uram, taníts meg engem a Te igazságaidra. Nyugosztald, Isten, a Te szolgáidat és helyezd őket a Paradicsomba, ahol a szentek gyülekezetei és az igazak, mint a csillagok ragyognak. Nyugosztald a Te elhunyt szolgáidat, elnézve minden vétkezéseiket. Dicsőség az Atyának, Fiúnak és Szent Léleknek most és mindenkor és mindörökké. Amin.

Az egy Istenség hármas ragyogását, áhítattal dicsőítsük, így kiáltva: Szent vagy, kezdet nélkül való Atya, egyeredetű Fiú és Isteni Lélek. Világosíts meg minket, kik hittel imádunk Téged és ragadj ki minket az örök tűzből. Most és mindenkor és mindörökkön örökké. Amin.

Nyugosztald az igazakkal a Te szolgáidat Üdvözítőnk és helyezd őket a Te tornácaidba, amint megíratott, elnézvén, mint jóságos, az ő szándékos és szándéktalan, öntudatlanul és tudattal elkövetett, minden vétkezéseiket, Emberszerető.   Dicsőség az Atyának, Fiúnak és Szent Léleknek most és mindenkor és mindörökké. Amin.

Aki a Szűztől tündököltél fel a világnak, Krisztus Isten, a világosság fiaivá fogadván Őáltala minket, irgalmazz nekünk.

Hozzád serken az én lelkem óh Istenem, mert világosságot adnak jelenésed parancsai. Azokkal ragyogtasd be az értelmünket Uralkodó és vezérelj minket az élet ösvényén.

Mint a virág elhervad és mint az álom elmúlik, s elenyészik minden ember; de mikor a harsona megszólal, a halottak, mint földinduláskor, valamennyien felkelnek, a Te fogadásodra Ó Krisztus Isten. Akkor majd óh Uralkodó, helyezd a Te szolgáidnak lelkét, kiket közülünk elszólítottál, szentjeidnek hajlékába mindenkorra. Most és mindenkor és mindörökkön örökké. Amin.

Boldogok, akiket kiválasztottál és magadhoz vettél, Uram. Alliluia.

Segítőm és pártfogóm lett üdvözülésemben az én Istenem és dicsőítem Őt, atyámnak Istene Ő és magasztalom Őt, mert dicsőségesen megdicsőíttetett.

Erősítsd meg Uram, a Te parancsolataid sziklájára megrendült szívemet, mert egyedül Te vagy Szent és Úr.

Éjszakából fölserkenve könyörgök Hozzád, Emberszerető, világosíts meg és vezérelj engem parancsolataiddal és taníts meg cselekedni, Üdvözítőm, a Te akaratodat.

Teljes szívemből kiáltottam a könyörületes Istenhez és meghallgatott engem a pokol legmélyéből és kiragadta az enyészetből az én életemet.

Vétkeztünk, törvényszegők, igaztalanok voltunk a Te színed előtt és nem tartottuk meg és nem cselekedtük, amit nékünk parancsoltál. Mégse adj át minket a végzetnek, atyáinknak Istene.

Kit a Mennyei Seregek dicsőítenek és kitől rettegnek a Kerubok s a Szeráfok, minden lehellet és teremtmény, dicsérjétek, áldjátok és magasztaljátok Őt mindörökké.

Nagy a mi Urunk és nagy az Ő ereje és az Ő bölcsességének nincsen határa. Dicsérjétek az Urat, mert jó az ének; kedves legyen a mi Istenünknek a dicséret. Dicsérjétek az Urat a mennyekből, dicsérjétek Őt a magasságban. Alliluia. Örvendezik az igaz az Úrban és reménykedik Őbenne. Alliluia.

Irgalmazz nekünk, Urunk, irgalmazz nekünk; mert igen elteltünk gyalázattal; igen eltelt a mi lelkünk. Szégyen a bővelkedőkre és gyalázat a kevélyekre. Úrnak vértanúi, akik minden helyet megszenteltek és minden betegséget meggyógyítottatok, járjatok közre most is, hogy megszabaduljon a mi lelkünk az ellenség csapdáitól, Hozzátok könyörgünk. Dicsőség az Atyának, Fiúnak és Szent Léleknek most és mindenkor és mindörökké. Amin.

Az égiek magasztalnak Téged, kegyelembefogadott és érintetlen Anya és mi dicsőítjük kifürkészhetetlen szülésedet. Istennek Szülője, járj közre a mi lelkünk üdvözüléséért.

Nincsen más szent, mint Te vagy, én Uram Istenem, aki fölemelted híveidnek erejét óh Jóságos és megerősítettél minket a Te hitvallásod kőszikláján.

Krisztus az én erőm, Istenem és Uram, ezt énekli istenesen ujjongva a tisztaságos Egyház, tiszta lélekkel ünnepelve az Urat.

Látván az élet tengerének háborgását a kísértések viharától, a Te csöndes révedbe menekedve így kiáltok Hozzád: Hozd vissza életemet az enyészetből, Nagyirgalmú.

Bölcsességnek vezérlője, okosságnak megadója, oktalanok nevelője és szegények pártfogója, erősíts meg engem, tedd okossá a szívemet, Uralkodóm. Te adj nékem igét, Atyának Igéje, mert íme nem tartóztatom meg ajkaimat, midőn ezt kiáltják Hozzád: Óh Irgalmas, irgalmazz nékem, az elesettnek.

Leült akkor Ádám és sírt, a Paradicsom gyönyörével szemben, kezével verte orcáit és így szólott: Óh Irgalmas, irgalmazz nékem, az elesettnek.

Látván Ádám az angyalt, ki bevágta és bezárta az isteni kert kapuját, nagyot sóhajtott és így szólott: Óh Irgalmas, irgalmazz nékem, az elesettnek.

Érezz együtt Paradicsom kisemmizett birtoklóddal és lombajid hangjával könyörögj az Alkotóhoz, hogy ne zárjon be téged. Óh Irgalmas, irgalmazz nékem, az elesettnek.

Óh erénydús, legszentebb és leggazdagabb Paradicsom, mely Ádámért plántáltattál, s Éva miatt bezárattál, esedezzél Istenhez az elesettért. Óh Irgalmas, irgalmazz nékem, az elesettnek.

Lehetetlen az embereknek meglátni az Istent, akire az angyalok rendjei sem mernek tekinteni; de Általad óh Tisztaságos, láthatóvá lett a halandóknak a megtestesült Ige, kit is  a Mennyei Seregekkel együtt magasztalva, Téged mondunk boldognak.

Parancsolatodat, Uram, megszegtem és nyomorult és a dicsőségedtől megfosztva, elteltem gyalázattal, óh jaj nékem! És a Paradicsom élvezetéből kirekesztettem, óh Könyörületes. Óh Irgalmas, irgalmazz nékem, ki igazságosan megfosztattam jóságodtól. Most és mindenkor és mindörökké. Amin.

Kiket egykor kiűztél a Paradicsomból, Uram, a fának megízlelése miatt, újra bevezetted őket, kereszted és szenvedésed által, Üdvözítőm és Istenem. Azzal erősíts meg minket, hogy a böjtöt tisztaságban eltöltsük és hódoljunk isteni feltámadásodnak, a megváltó Húsvétnak, a Te Szülőanyád közbenjárásai által.

Az erények küzdőtere nyitva áll; lépjetek be, akik küzdeni akartok, felövezve magatokat a böjt jó harcára; mert akik szabályosan küzdenek, igazságosan megkoszorúztatnak; és felvéve a keresztnek fegyverzetét, szálljunk szembe az ellenséggel. Hit legyen a ledönthetetlen várfalunk, az imádság legyen vértezetünk, az irgalmasság pedig legyen sisakunk; böjt legyen a kardunk, mellyel minden gonoszságot lemetszünk a szívünkről. Aki ezeket cselekszi, elnyeri az igaz koszorút Krisztustól, a mindenek Királyától, az ítélet napján.

Vallomást teszek Rólad, Uram, teljes szívemből; elbeszélem csodálatos dolgaidat.

Dicsérjétek az Urat a mennyekből, dicsérjétek Őt a magasságban. Alliluia.

Ne fordítsd el orcádat a Te szolgádtól, mert gyötrődöm; hamar hallgass meg engem; figyelj az én lelkemre és váltsd meg azt. A Te szabadításod, óh Isten, oltalmazzon engem. Lássák a szegények és vigadjanak. Keressétek az Istent és élni fog lelketek.

Felragyogott a Te kegyelmed, óh Urunk, felragyogott a mi lelkünk megvilágosítása;íme itt az alkalmas idő, íme itt a bűnbánat ideje! Vessük el a sötétség műveit és öltsük fel a világosság fegyvereit, hogy átkelve a böjt nagy tengerén, eljussunk a mi Urunk és Üdvözítőnk Jézus Krisztus harmadnapi feltámadásához, aki üdvözíti a mi lelkünket.

Tehozzád emeltem szemeimet, aki a mennyben lakozol. Íme, mint a szolgák szemei az uruknak kezein, mint a szolgálóleány szemei asszonyának kezein, úgy néznek a mi szemeink a mi Urunkra Istenünkre, mígnem megkönyörül mirajtunk.

Istennek Szűz Szülője örvendezz, kegyelembefogadott Mária; az Úr van Teveled, áldott vagy Te az asszonyok között és áldott a Te méhednek Gyümölcse, mert a mi lelkünk Üdvözítőjét szülted.

Krisztusnak Keresztelője, emlékezz meg mindnyájunkról, hogy megszabaduljunk törvénytelenségeinktől, mert Néked megadatott a kegyelem, hogy közbenjárj érettünk. Dicsőség az Atyának, Fiúnak és Szent Léleknek most és mindenkor és mindörökké. Amin.

Könyörögjetek érettünk, szent apostolok és minden szentek, hogy megszabaduljunk a veszedelmektől és a gyötrelmektől; mert az Üdvözítő színe előtt Ti vagytok a pártfogóink. Most és mindenkor és mindörökkön örökké. Amin.

A Te könyörületedhez folyamodunk, Istennek Szűz Szülője; ne feledkezz meg esedezéseinkről nyomorúságunkban, hanem szabadíts meg minket a veszedelmektől, egyedülvaló Tiszta, egyedülvaló Áldott. Uram irgalmazz (40-szer). Dicsőség az Atyának, Fiúnak és Szent Léleknek most és mindenkor és mindörökké. Amin.

Aki Keruboknál tiszteltebb és a Szeráfoknál hasonlíthatatlanul dicsőbb vagy, aki az Isten Igét sérületlenül szülted, Istennek valóságos Szülője, Téged magasztalunk.

 Mennybéli Királyunk, a hitet erősítsd, a népeket engeszteld, a világot békéltesd meg, ezt a szent templomot jól őrizd meg, az előttünk eltávozott atyáinkat és testvéreinket helyezd az igazak hajlékába, minket pedig bűnbánatban és hitvallásban fogadj magadhoz, mint jóságos és embereket szerető.

Legtisztább képed előtt hódolunk, Jóságos, vétkeink bocsánatát kérve, Krisztus Isten; mert önként jónak láttad testileg felmenni a keresztre, hogy megszabadítsd az ellenség rabságából azokat, akiket alkottál. Ezért hálával kiáltjuk Hozzád: Örömmel töltöttél el mindeneket Üdvözítőnk, aki eljöttél, hogy üdvözítsd a világot. Most és mindenkor és mindörökkön örökké. Amin.

Örvendezik Benned, Krisztus, a Te Egyházad, így kiáltva: Te vagy, Uram, az én erősségem, menedékem és szilárdságom.

Adj énnékem áhitatot, rossztól való elszakadást és tökéletes megjavulást; nékem, aki elmerültem a test szenvedélyeiben és eltávolodtam Tőled, én Istenem és Királyom és sehonnan reménységet nem kapok; és üdvözíts engem a tékozlót, a Te nagy jóságodért, óh mindenható Jézus, lelkünk üdvözítője.

A fennséges Mózes, a böjt által megtisztulva, meglátta Azt, akit látni vágyott. Őt követve gyarló lelkem, siess megtisztulni a rossztól, a megtartóztatás napján, hogy az Urat, aki néked bűnbocsánatot ad, megláthasd most, mint létező, jóságos és embereket szerető, mindenható Uralkodót.

A böjt második hetét kezdjük meg most derűsen, napról napra megtartva azt, óh testvérek, tüzes szekeret készítve így magunknak, miként a Thesbéből való Illés, a négy nagy erényből. Értelmünket emeljük fel szenvedélytelenül, a testünket vértezzük fel tisztasággal, visszaverve és legyőzve az ellenséget. Dicsőség az Atyának, Fiúnak és Szent Léleknek most és mindenkor és mindörökké. Amin.

Örökséget adtál azoknak, akik félik a Te nevedet. A földnek határairól Tehozzád kiáltottam. Hadd keressek oltalmat szárnyaid árnyékában. Így énekelek majd a Te nevednek mindörökké.

Jertek, tisztítsuk meg magunkat, a szegények iránt való irgalommal és könyörülettel, nem kürtölve szét és nem hirdetve fennen jótékonyságunkat; ne tudja meg a balkéz a jobbkéz cselekedetét, ne szórja szét a hiúság az irgalmasság gyümölcsét; hanem titkon így kiáltsunk a titkok Ismerőjéhez: Atyánk, bocsásd meg vétkeinket, mint embereket szerető.

Az égiek magasztalnak Téged, kegyelembefogadott és érintetlen Anya és mi dicsőítjük kifürkészhetetlen szülésedet. Istennek szűz Szülője, járj közre a mi lelkünk üdvözüléséért.

Ne fordítsd el orcádat a Te szolgádtól, mert gyötrődöm; hanem hallgass meg engem; figyelj az én lelkemre és váltsd meg azt. A Te szabadításod, óh Isten, oltalmazzon engem. Lássák a szegények és vigadjanak. Keressétek az Istent és élni fog lelketek.

Az eszmei Napnak igaz kisugárzásai, istenlátó Apostolok, kérjetek megvilágosítást a mi lelkünknek, szabadítsatok meg minket a szenvedélyek sötét homályától és járjatok közre érettünk, hogy meglássuk az üdvösség napját, közbenjárásotokkal és könyörgésekkel megtisztítva a szívünket, melyet a gonosz megsebzett; hogy ezáltal üdvözülve, hittel magasztaljunk mindenkor Titeket kik legbölcsebb tanításotokkal, a világot megmentettétek…. Üdvözítő Apostolai, földkerekség lámpásai, jótevői és megmentői, akik Isten dicsőségét, mint az egek hirdetitek, ajánljátok fel az Úrnak, állhatatos esedezéseiteket miérettünk, hogy mint tiszta jóillatot fogadja el imádságainkat és méltasson minket arra, hogy az életadó keresztjét mindannyian átöleljük és reá félelemmel tekintsünk. Az előtte való hódolásunk által, áraszd reánk irgalmadat Üdvözítő, mint embereket szerető. Dicsőség az Atyának, Fiúnak és Szent Léleknek most és mindenkor és mindörökké. Amin.

A tékozló módján eltávoztam kegyelmedtől, Uram és elpazarolván jóságodnak gazdagságát, Hozzád menekedtem, óh Könyörületes, így kiáltva: Istenem, vétkeztem; irgalmazz nekem. (2-szer).

Segíts ki minket gyötrelmünkből, mert hiábavaló az emberi segítség.

Ragyogtasd be, óh Úrnak Keresztje, kegyelmednek tündöklő villámaival tisztelőid szívét, kik Istentől kapott szeretettel veszünk körül Téged, a világnak kívánságát, amely által eltűnt tőlünk a könnyek keserűsége és megmenekültünk a halálnak csapdájából és átmentünk a végtelen örömbe. Mutasd meg szépséged ékességét, megadva a megtartóztatás jutalmát szolgáidnak, kik hűséggel kérjük a Te gazdag oltalmadat és a nagy irgalmat.

Örvendezz élethordozó Kereszt, az Egyháznak szépséges Paradicsoma, enyészhetetlenség fája, amely nekünk az örök dicsőség élvezetét fakasztotta; amely által elűzetnek a démonok seregei, s örvendeznek az angyalok rendjei és a hívők gyülekezetei ünnepelnek. Óh legyőzhetetlen fegyver, óh leronthatatlan bástya, királyoknak győzedelme, papok büszkesége; add nekünk is mostan, hogy megérjük Krisztus szenvedését és feltámadását.

Örvendezz élethordozó Kereszt, istenfélelemnek győzhetetlen diadaljelvénye, Paradicsom kapuja, a hívőknek támasza, az Egyháznak védőfala, amely által eltűnt az enyészet és megszűnt és elnyeletett a halál hatalma és a földről az egekbe emelkedtünk. Győzhetetlen fegyverünk, démonoknak ellenfele, vértanúknak dicsősége, szentek igaz ékessége és az üdvösség révpartja, mely ajándékozod a világnak a nagy irgalmat.

Jöjj  elsőnek teremtett emberpár, mely kiestél az égiek soraiból, az embergyilkosnak irigysége miatt, megízlelvén egykor a gyümölcsfa keserű gyönyörét; imol jő a valóban legbecsesebb fa; fussatok és öleljétek által és hittel így kiáltsatok hozzá: Te vagy a mi oltalmunk, legdrágább Keresztfa, melynek gyümölcséből részesülve, elértük az enyészhetetlenséget és elnyertük a hajdani biztonságos Édent és a nagy irgalmat. Dicsőség az Atyának, Fiúnak és Szent Léleknek most és mindenkor és mindörökké. Amin.

Erősíts meg kereszteddel engem, Uralkodó Krisztus, a Te hited kősziláján hogy meg ne rendüljön elmém, az ádáz ellenség támadásaitól, mert egyedül Te vagy Szent.

A Te kereszted, óh Urunk, megszenteltetett; mert abban van gyógyulása a bűnökben szenvedőknek. Általa borulunk le Előtted, irgalmazz nekünk.

Magasztaljátok a mi Urunkat Istenünket és boruljatok le az Ő lábainak zsámolya elé, mert szentséges Ő.

Istennek Szűz Szülője, kérleld a Te Fiadat, aki önként szegeztetett a keresztre és feltámadt a halottaiból, Krisztust a mi Istenünket, hogy üdvözítse a mi lelkünket.

Fölserkenve magasztalunk Téged, óh világ Üdvözítője, békességet találva a keresztedben, mely által megújítottad az emberi nemzetséget, le nem nyugvó világossághoz vezetve minket.

Látván Krisztusnak ma felmutatott drága keresztjét, hódoljunk és hűségesen örvendezzünk, szeretettel megcsókolva azt és kérve a rajta önként megfeszített Urunkat, méltasson mindannyiunkat arra, hogy hódoljunk a drága keresztnek és kárhozatlanul jussunk a feltámadáshoz. Most és mindenkor és mindörökkön örökké. Amin.

A keresztnek, melyre Fiad rászegezve, óh Legtisztább, kitárta érettünk tisztaságos kezeit, áhítattal hódolunk most. Adjál nekünk békességet és engedd, hogy megérjük a világot megváltó szent szenvedéseket és hódoljunk a Húsvét ragyogó, a világot megörvendeztető, az Úrnak nevét viselő, és világosságot hozó napjának.

Az Egyháznak szilárdsága, királyoknak erőssége, szerzetesek büszkesége s megtartója Te vagy, tiszteletreméltó Kereszt; azért Tenéked hódolva, ma szívünkben és lelkünkben megvilágosodunk, Annak isteni kegyelme által, aki Reád szegeztetett, a cselszövő hatalmát lerontotta és az átkot eloszlatta. Dicsőség az Atyának, Fiúnak és Szent Léleknek. Most és mindenkor és mindörökké. Amin.

A gonosz farizeusok fennhéjázó gondolatát kerülni tanított, példabeszédekben a mindenek Ura, s arra nevelt mindnyájunkat, hogy ne vélekedjünk magasabban, mint ahogy kell vélekednünk; s lévén maga a példánk és mintaképünk, a keresztig és halálig magát megüresítette. Hálát adva ezért Néki, mondjuk együtt a vámossal: Aki szenvedtél érettünk és sértetlen maradtál Istenünk, szabadíts meg minket a szenvedélyektől és üdvözítsd a mi lelkünket. Most és mindenkor és mindörökké. Amin.

A Te kereszted előtt hódolunk Urunk és a Te szent feltámadásodat dicsőítjük. (3-szor).

Üdvözítsd Uram a Te népedet és áldd meg a Te örökségedet, Tehozzád kiáltottam, én Uram Istenem.

Megjelöltetett mirajtunk a Te orcádnak világossága, Urunk. Alliluia.

Urunk, ki a kereszten önként kitártad kezeidet, méltass minket arra, hogy szívünk töredelmével hódoljunk előtte, jól megvilágosítva minket a böjttel és az imádsággal, megtartóztatással és jótéteményekkel, mint jóságos és embereket szerető.

Uram, töröld el a bűneimnek sokaságát, könyörületednek sokasága szerint óh Könyörületes és arra is méltass engem, hogy a keresztedet tiszta szívvel nézzem és öleljem, a megtartóztatásnak ebben a hetében, mint embereket szerető.

Örökséget adtál azoknak, akik félik a Te nevedet. A földnek határairól Tehozzád kiáltottam. Hadd keressek oltalmat szárnyaid árnyékában. Így énekelek majd a Te nevednek mindörökké.

Nyújtsd nékem a kezedet, mint Péternek és emelj ki a mélységből Istenem; kegyelmet és irgalmat adj nékem, a Téged mag nélkül szülő és feddhetetlen Anyádnak, s minden szentjeidnek közbenjárásai által. Uram, mielőtt végleg elvesznék, Te üdvözíts engem. Dicsőség Néked, Istenünk, dicsőség Néked.

Aki Néked minden napon énekelek, fogadj engem Istennek Báránya, ki elveszed bűneimet. Lelkemet és testemet teljességgel kezeidbe helyezem, s éjjel-nappal, mint adósod így kiáltok Hozzád: Uram, mielőtt végleg elvesznék, Te üdvözíts engem. Dicsőség Néked, Istenünk, dicsőség Néked.

Óh milyen kimondhatatlan a Te könyörületed, jóságos és türelmes Uram! Óh Bűntelen és Kegyelmes, el ne vessél engem a Te színed elől, hogy én is hálaadóan, örömmel és énekelve így kiáltsak Hozzád: Uram, mielőtt végleg elvesznék, Te üdvözíts engem. Dicsőség az Atyának, Fiúnak és Szent Léleknek most és mindenkor és mindörökké. Amin.

Énekeljetek az Úrnak új éneket, énekelj az Úrnak, egész föld. Énekeljetek az Úrnak, áldjátok az Ő nevét, hirdessétek napról napra az Ő üdvözítését.

Irgalmazz nékem, Isten, irgalmazz nékem.

Segítőm és pártfogóm lett üdvözülésemben az én Istenem és dicsőítem Őt, atyámnak Istene Ő és magasztalom Őt, mert dicsőségesen megdicsőítetett…

Megvallom Néked óh Üdvözítő, bűneimet, amelyeket elkövettem és lelki és testi sebeimet, amelyeket belső gyilkos gondolatok latrok módján ejtettek énrajtam. Bár vétkeztem, Üdvözítő, mégis tudom, hogy Te Emberszerető vagy; együttérzőn fenyítesz meg és készséggel kegyelmezel; meglátod a könnyezőt és mint Atya elősietsz, fogadni a tékozlót.

Aki ajtód elé vetettem magamat, vénségemre ne vess meg engem az alvilág mélységébe, Üdvözítőm, hanem Emberszerető, végem előtt add meg nékem vétkeim elengedését… Istennek Báránya, aki elveszed a mindenek bűneit, vedd le rólam a bűn súlyos bilincseit és mint könyörületes, add meg nékem vétkeim elengedését. Szándékos és szándéktalan vétkeimet, a nyilvánosakat és a titkosakat, ismerteket és ismeretleneket, valamennyit bocsásd meg, mint Isten, Üdvözítő, könyörülj énrajtam és üdvözíts engem… Leborulok Teelőtted Jézus, vétkeztem Ellened, könyörülj énrajtam; vedd le rólam a bűn súlyos bilincseit és mint könyörületes, add meg nékem a bűnbánat könnyeit. Ne ítélkezz énfelettem, előhozva tetteimet, számonkérve szavaimat, vádolva szándékaimat; de elnézve kegyelmedben hitványságaimat, üdvözíts engem óh Mindenható… Lényegfölötti Háromság, akit Egységben imádunk, vedd le rólam a bűn súlyos bilincseit és mint könyörületes, add nékem a bűnbánat könnyeit. Most és mindenkor és mindörökké. Amin. Istennek Szülője, magasztalóidnak reménysége és oltalma, vedd le rólam a bűn súlyos bilincseit és mint tisztaságos Nagyasszony, fogadj engem a bűnbánót.

A Te parancsolataid rendíthetetlen sziklájára, erősítsd meg Krisztus, a Te Egyházadat.

Életemnek forrása vagy, ki a halált lerontottad és Hozzád kiáltok szívemből a végem előtt: Vétkeztem, könyörülj és üdvözíts engem… Irgalmazz nékem óh Uram, irgalmazz énnékem – így kiáltok Hozzád – midőn eljössz az angyalaiddal, hogy megadjad mindenkinek tettei értéke szerint…

Műveidtől ne fordulj el, teremtményedet ne vesd meg, igazságos Bíró, bár mint ember többet vétkeztem minden embernél, óh Emberszerető; de mint a mindenek Urának, hatalmad van elengedni a bűnöket.

Térj magadhoz óh én lelkem és gondold át tetteidet, amelyeket cselekedtél; vedd szemügyre őket és ontsad a könnyidnek csöppjeit; bátran valld meg tetteidet és gondolataidat Krisztusnak, hogy megigazulhass…

A testemben megrokkantam, lelkemben bemocskolódtam, teljesen elborítottak a fekélyek; de Te Krisztus, mert Orvos vagy, mindkettőt gyógyítsd meg a bűnbánat által, moss meg és tisztíts meg engem és tégy engem a hónál is fehérebbé, Üdvözítőm.

Testedet és véredet mindannyiunkért adtad oda a keresztre feszítve óh Ige; testedet, hogy újjáalkoss engem, véredet, hogy tisztává moss engem; lelkedet is odaadtad Krisztus, csak hogy engem Atyádhoz vezessél…

Éjszakából fölserkenve könyörgök Hozzád, Emberszerető, világosíts meg és vezérelj engem parancsolataiddal és taníts meg cselekedni, Üdvözítőm, a Te akaratodat… Szánd meg Uram, szánd meg a Te teremtményedet; vétkeztem, de nézd el nékem, hiszen magad vagy egyedül, természettől fogva tiszta és Terajtad kívül senki más nem mentes szennytől…

Szent Háromság Egy Isten, Téged dicsőítünk: Szent, Szent, Szent vagy, Atya és Fiú és Lélek, egylényegű és mindenkor imádandó Egység. Most és mindenkor és mindörökké. Amin.

Teljes szívemből kiáltottam a könyörületes Istenhez és meghallgatott engem a pokol legmélyéből és kiragadta az enyészetből az én életemet.

Én lelkem, én lelkem, kelj föl, miért szunnyadozol? Közeleg a vég és szoronganod kell; ébredj hát, hogy megkíméljen Krisztus Isten, ki mindenütt jelen van és mindeneket betölt.

Látván Krisztus gyógyhelyét megnyílni és Ádámot tőle meggyógyulni, szenvedett és sebzett lett az ördög és vesztét érezve felzokogott és barátaihoz így kiáltott: Mit tehetek Mária Fiának? Megöl engem ez a Betlehemi, ki mindenütt jelen van és mindeneket betölt.

Vétkeztünk, törvényszegők, igaztalanok voltunk a Te színed előtt és nem tartottuk meg és nem cselekedtük, amit nékünk parancsoltál. Mégse adj át minket a végzetnek, atyáinknak Istene.

Térj meg, tartsál bűnbánatot, tárd fel rejtett dolgaidat; mondd a mindent ismerő Istennek: Egyedül Te tudod Üdvözítő, az én titkos dolgaimat; Temagad irgalmazz nékem, – amiként énekli Dávid,- a Te irgalmasságod szerint.

Irgalmazz a vétkezőnek Üdvözítő, ösztökéld az értelmemet megtérésre, fogadj engem a bűnbánót és könyörülj rajtam, aki így kiáltok Hozzád: Csak Ellened vétkeztem, törvényszegő voltam, irgalmazz énnékem.

A természet megrendült, látván Téged keresztre feszítve; a hegyek s a sziklák félelmükben megrepedtek és a föld megremegett, s az Alvilág feltárult; a napfény pedig elhomályosult, látván Téged óh Jézusom, testben megfeszítve.

Bírám és Ismerőm, aki újból eljössz az angyalaiddal megítélni az egész világot, rámtekintve akkor irgalmas szemeddel és meglátva szánj meg engem és könyörülj rajtam Jézus, aki minden embernél többet vétkeztem.

A hitnek páncélját jól felöltöttétek és a kereszt jelével fölfegyverkezve, bátor harcosoknak bizonyultatok; a zsarnokoknak férfiasan ellenálltatok, az ördög álnokságát lerontottátok; mint győztesek, méltók lettetek a koszorúra. Járjatok közre mindenkor, a mi lelkünk üdvözüléséért. Dicsőség az Atyának, Fiúnak és Szent Léleknek most és mindenkor és mindörökké. Amin.

Fogadd a Te szolgáidnak szavát, óh Istennek tiszta Szűz Szülője és járj közre szüntelenül, hogy elnyerjük vétkeink feloldozását és lelkünknek békességét.

Jó megvallani az Urat és énekelni a Te nevednek, óh Magasságos; hirdetni reggelenként a Te irgalmadat és éjjelenként a Te igazságodat.

Aki a Keruboknál tiszteltebb és a Szeráfoknál hasonlíthatatlanul dicsőbb vagy, aki az Isten Igét sérületlenül szülted, Istennek valóságos Szülője, Téged magasztalunk.

Magasztaljátok a mi Urunkat Istenünket és boruljatok le az Ő lábainak zsámolya elé, mert szentséges Ő. Az Úr uralkodik, reszkessetek népek; Kerubokon ül, rendüljön meg a föld.

Könyörületes és irgalmas az Úr, béketűrő és nagyirgalmú. Áldjad én lelkem az Urat és egész bensőm az Ő szent nevét.

Mily nagyok a Te műveid, Uram; mindeneket bölcsességben teremtettél. Áldjad én lelkem az Urat; én Uram Istenem, felmagasztaltattál nagyon.

Testvéreid a szükségben legyenek hasznodra, mert azért születnek. Az esztelen ember önmagának tapsol és örül, mint a jótálló, aki kezességet vállal a barátjáért. A bűnkedvelő örül a viszályoknak, a keményszívű pedig nem talál jót. A hamis nyelvű ember bajba esik, az esztelen szíve pedig fájdalmat hoz a birtokosának. Nem örül az atya a tanulatlan fiúnak, de az értelmes fiú megörvendezteti az ő anyját. Az örvendező szív erőssé tesz, a szomorú embernek pedig kiszáradnak csontjai. Aki igaztalanul fogad ölébe ajándékokat, annak nem sikerülnek útjai; a bűnös pedig elhajlítja az igazságosság útjait. Értelmes arca van a bölcs férfiúnak, az esztelen szemei pedig a föld végei felé tekintenek. Haragot okoz atyjának az esztelen fiú és keserűséget szülőanyjának. Nem jó az igaz embert megkárosítani, se nem jámbor dolog cselt vetni igazságos hatalmasoknak. Aki takarékoskodik a kemény beszéd kimondásával, nagytudású az, a béketűrő ember pedig értelmes. Bölcsességet tulajdonítanak a balgának is, ha bölcsességre törekszik, aki pedig némává teszi magát, értelmesnek tűnik. Kifogásokat keres az az ember, aki el akar szakadni barátaitól, de minden időben megvetett lesz. Nem érzi a szükségét a bölcsességnek az észben szűkölködő, inkább az esztelenséget követi. Amikor eljut a bűnös a gonoszság legmélyére, nem törődik fele, de becstelenség és gyalázat borítja el őt. Mély víza  beszéd az ember szívében, folyó árad onnan és élet forrása. Nem jó a bűnös orcáját csodálni, se nem jámbor dolog kiforgatni az igazságot az ítéletben.

Védelmező Hadvezérnőnk, Istennek Szülője! Megszabadulván a csapásoktól, hálaadással jegyzik fel győzelmi ünnepedet a Te szolgáid. De mert hatalmad megtörhetetlen, szabadíts meg minket minden veszélytől, hadd énekeljünk Néked: Örvendezz, érintetlen Menyasszony!

Megnyitom a számat és megtelik lélekkel és szózatot zengek a Királynő Anyának és vidáman ünnepelve mutatkozom meg és örvendve énekelem az Ő csodáit.

A Te magasztalóidat, akik lelki közösséget alkotnak, erősítsd meg Istennek Szülője, ki élő és bőséges forrás vagy és isteni dicsőségedben méltasd őket a dicsőség koszorújára.

Az angyalok minden serege elámult, a Te megtestesülésed nagy művén; mert mindenkitől elérhető Embernek látta, az elérhetetlen Istent, aki közöttünk él s ezt hallgatja mindnyájunktól: Alliluia.

Nem evés és ivás az Isten Országa, de igazság és megtartóztatás, megszentelődéssel együtt. Azért nem is a gazdagok jutnak oda, hanem akik a szegények kezeibe tették le a kincseiket. Ezt tanítja Dávid próféta is, mondván: Igaz az az ember, aki egész nap irgalmaz és az Úrban gyönyörködik és világosságban járva, soha meg nem botlik. Mindezek a mi okulásunkra írattak, hogy böjtölve jóságosan cselekedjünk és az Úr megadja nékünk a földiek helyett a mennyieket. Most és mindenkor és mindörökké. Amin.

Dicsérjétek az Urat a mennyekből, dicsérjétek Őt a magasságban. Alliluia. Örök emlékezetben lesz az igaz. Alliluia.

Minden szenteknek és Isten Szülőjének közbenjárására, Urunk, add nekünk a Te békességedet és irgalmazz nekünk, mint egyedül Könyörületes. Dicsőség az Atyának, Fiúnak és Szent Léleknek most és mindenkor és mindörökké. Amin.

Óh Mennyei Seregek öröme és a földi embereknek hatalmas oltalma, tisztaságos Hajadon, üdvözíts bennünket, akik Hozzád folyamodunk, mivel reménységeinket, Isten után csak Tehozzád fűztük, Istennek Szülője.

Aki őrzi a száját és a nyelvét, megóvja a szorongatástól a lelkét. Az arcátlant és a gőgöst és a nyeglét kártevőnek nevezik, aki pedig tartja a haragot, törvénytelen az. A vágyak megölik a restet, mert kezei nem akarnak bármit is tenni. A bűnös egész napját gonosz kívánságok közt tölti, az igaz pedig szüntelenül irgalmaz és könyörül. A bűnösök áldozatai utálatosak az Úr előtt, mivel törvénytelenül mutatják be azokat. A hamis tanú elpusztul, az engedelmes ember pedig nyugodtan beszélhet. A bűnös ember szemtelen orcával ellenkezik, az egyenes lelkű pedig maga látja útjait. Nincsen bölcsessége, nincs bátorsága, nincs tanácsa az Úrral szemben. a bűnösnek. Készen áll a ló az ütközet napján, de az Úrtól van a segítség. Kívánatosabb a jó hírnév a nagy gazdagságnál, feljebbvaló az ezüstnél és az aranynál a jóságos kegyelem. A gazdag és a szegény szembekerülnek egymással, pedig mindkettőjüket az Úr alkotta. Látván az okos, hogy a gonosz kegyetlenül bűnhődik okul belőle, az esztelenek pedig közömbösen elmennek mellette és kárukat látják. A bölcsesség következménye az Úr félelme, gazdagság, dicsőség és élet. Dicsőség az Atyának, Fiúnak és Szent Léleknek most és mindenkor és mindörökké. Amin.

Az általános feltámadást szenvedéseid előtt igazolván, a halottakból fölkeltetted Lázárt, Krisztus Isten; ezért mi is mint ama gyermekek, kik a győzelem jelképét hozták Néked, a halál Legyőzőjének, így kiáltunk Hozzád: Oszanna a magasságban! Áldott, aki az Úr nevében jő!

Valahányan Krisztusban keresztelkedtetek, Krisztusba öltözködtetek. Alliluia (3-szor).

Az Úr az én megvilágosodásom és Üdvözítőm; kitől féljek? Az Úr az én életemnek védelmezője; kitől rettegjek?

Eltemettettünk Veled a keresztségben, Krisztus Isten és méltóvá lettünk az örök életre a feltámadásod által és magasztalva kiáltunk Hozzád: Oszanna a magasságban! Áldott, aki az Úr nevében jő!

Magasztalunk Téged, életadó Krisztus: Oszanna a magasságban! Mi is így kiáltunk Hozzád: Áldott, aki az Úr nevében jő!

Félelmetes dolog az Élő Isten kezébe esni. Bírája Ő a szív emlékezéseinek és gondolatainak; senki sem mehet be Hozzá, kísérte a feddhetetlen hitet, hanem alázattal s félelemmel közeledjünk a Krisztushoz, hogy irgalmat nyerjünk és kegyelmet lelkünknek, jókor jövő segítségül.

Szentélyed ragyogásába hogyan lépjek én méltatlan? Mert ha bemenni merészelnék a nászcsarnokba, köntösöm elárul engem mert nem menyegzőre való, s az angyalok megkötözve kivetnek onnan engem. Tisztítsd meg lelkemnek szennyét Uram és üdvözíts engem, mint embereket szerető (2-szer).

Midőn eljössz dicsőségedben Jézus, az angyali hatalmakkal és leülsz az ítélet trónjára, ne rekessz ki engem óh Jó Pásztor; mert ismered a jobbod felől való utakat, a bal felőliek pedig romlásba vezetnek. Ne pusztíts el a kecskékkel engem, aki a bűn által durva lettem, hanem számlálj a jobbod felől álló juhokhoz és üdvözíts engem, mint embereket szerető.

Íme rád bízza a tálentumot az Uralkodó, óh én lelkem; félelemmel fogadd el az adományt, adj kölcsön az adományozónak, osszad szét a szegényeknek és szerezd meg barátodnak az Urat, hogy a jobbja felől állhass, midőn eljő dicsőséggel és meghallod az Ő boldogító szavát: Menj be szolgám, a te Urad örömébe. Méltass arra Üdvözítő, engem az eltévedettet, a Te nagy irgalmadért.

Uram, a Te irgalmad örökkévaló; ne vesd meg kezeidnek alkotásait. Vallomást teszek Rólad, Uram, teljes szívemből.

Ments meg engem, Uram, a gonosz embertől; az igaztalan férfiútól szabadíts meg engem. Akik igaztalanságot gondoltak a szívükben, egész napon át.

Ments meg engem ellenségeimtől, Istenem és támadóimtól szabadíts meg engem. Védj meg engem a törvénytelenséget művelőktől.

A testvérszeretet legyen a sajátunk, mint Krisztusban testvéreknek, ne pedig részvétlenség felebarátainkhoz, nehogy mi is elítéltessünk, mint ama könyörtelen szolga a dénárokért és mint Júdás kárt valljunk a késő bánatunkkal. Dicsőség az Atyának, Fiúnak és Szent Léleknek most és mindenkor és mindörökké. Amin.

Aki felöltötte a világosságot mint köntöst, ruhátlanul állt az ítélet elé és arcára ütéseket fogadott olyan kezektől, amelyeket Ő alkotott; a törvényszegő nép keresztre szegezte a dicsőség Urát. Akkor meghasadt a templomnak kárpitja; a napvilág elhomályosult, mert nem nézhette Isten megcsúfoltatását, akitől a mindenek rettegnek. Őnéki hódoljunk. A tanítvány megtagadta, a lator meg így kiáltott: Emlékezz meg rólam, Uram, a Te Országodban. Dicsőség az Atyának, Fiúnak és Szent Léleknek most és mindenkor és mindörökké. Amin.

Békéltesd meg a világot Urunk, aki a Szűz által testet venni kegyeskedtél szolgáidért, hogy egyetértően dicsőítsünk Téged, óh Emberszerető.

Így szól az Úr a zsidókhoz: Én népem, mit cselekedtem néked, avagy mivel bántottalak meg? Világtalanjaidat látokká tettem, bélpoklosaidat megtisztítottam, ágyban fekvő betegeidet fölkeltettem. Én népem, mit cselekedtem néked és mivel viszonoztad azt Nékem? A mannáért epét adtál, a vízért ecetet, szeretetemért a keresztre szegeztél. Ámde már nem tűrök tovább: elhívom a nemzeteket és ők dicsőítnek majd, az Atyával s a Lélekkel együtt és Én ajándékul adom nékik az örök életet.

Ma meghasad a templom kárpitja, intelemül a törvényteleneknek és a nap elrejti sugarait, látván keresztrefeszítve az Uralkodót.

Izráel törvényhozói, zsidók és farizeusok, az apostolok gyülekezete így kiált hozzátok: Íme, az a templom, amelyet lerontottatok és íme a Bárány, akit keresztre feszítettetek és a sírba helyeztetek, de tulajdon hatalmánál fogva feltámadott. Ne ámítsátok hát magatokat óh zsidók; hiszen Ő az, ki megmentett benneteket a tengerben és táplált a pusztaságban; Ő a világnak élete, világossága és békessége. Dicsőség az Atyának, Fiúnak és Szent Léleknek most és mindenkor és mindörökké. Amin.

Ma a kereszten függ Az, aki a földet a vizekre függesztette (3-szor). Töviskoszorút helyeznek az angyalok Királyára. Hamis bíborba borítják Azt, aki az eget fellegekbe borította. Arculütést fogad el Az, aki a Jordánban Ádámot megszabadította. Szegekkel a keresztre feszítik az Egyháznak Vőlegényét. Lándzsával átszúrják a Szűz Fiát. Hódolunk a Te szenvedéseidnek, Krisztus (3-szor). Mutasd meg nekünk a Te dicsőséges feltámadásodat is.

Ne úgy ünnepeljünk, mint a zsidók; hiszen a mi Pászkánk Krisztus Isten, miérettünk áldoztatott fel; hanem tisztítsuk meg önmagunkat minden szennyfoltunktól, s megtisztultan könyörögjünk Hozzá: Támadj fel óh Urunk és üdvözíts minket, mint Embereketszerető.

A Te kereszted óh Urunk, élet és feltámadás a Te népednek; abban bizakodva magasztalunk Téged, a mi keresztrefeszített Istenünket. Irgalmazz nekünk. Dicsőség az Atyának, Fiúnak és Szent Léleknek most és mindenkor és mindörökké. Amin.

Midőn Téged felfüggesztve látott, így kiáltott fel óh Krisztus, a Te Szülőanyád: Mily különös titkot látok, óh én Fiam! Hogyan halsz meg a keresztfán, testileg reászegezve, óh életnek Adományozója?

Megváltottál minket drága véreddel a törvény átkától; keresztre szegeztetvén és lándzsával átszúrván, az embereknek a halhatatlanság forrását fakasztottad. Üdvözítőnk, dicsőség Néked.

Emlékezz meg rólunk, Urunk, midőn eljössz a Te Országodba. Boldogok a lelki szegények, mert övék a Mennyeknek Országa. Boldogok, akik bánkódnak, mert ők megvigasztaltatnak. Boldogok a szelídek, mert ők öröklik a földet. Boldogok, akik éhezik és szomjúhozzák az igazságot, mert ők megelégíttetnek. Boldogok az irgalmasok, mert ők irgalmasságot nyernek. Boldogok a szívükben tiszták, mert ők meglátják az Istent. Boldogok a békéltetők, mert ők Isten fiainak neveztetnek. Boldogok, akiket üldöznek az igazságért, mert övék a Mennyeknek Országa. Boldogok vagytok, ha szidalmaznak és üldöznek titeket és hazudva, minden gonoszságot mondanak ellenetek Énérettem. Örvendezzetek és vigadjatok, mert bőséges a ti jutalmatok a mennyekben.

Aki keresztre emelkedtél és a halál hatalmát megtörted és mint Isten eltörölted az adósságlevelünket, add meg nekünk is a lator bűnbánatát, egyedülvaló Emberszerető Urunk, mert hittel imádunk Téged és így kiáltunk Hozzád Krisztus Istenünk: Emlékezz meg mirólunk is a Te Országodban. Dicsőség az Atyának, Fiúnak és Szent Léleknek most és mindenkor és mindörökké. Amin.

Méltóképen könyörögünk, hogy az Atyát, a Fiút és a Szent Lelket, mi hívők valamennyien egyetértően dicsőítsük: az Istenségnek Egységét, amely három Tulajdonságban van jelen és amely össze nem vegyíthető, egyszerű és oszthatatlan és megközelíthetetlen, s amely által megváltatunk a pokol tüzétől. Most és mindenkor és mindörökké. Amin.

A Te Anyádat óh Krisztus, aki testben mag nélkül szült Téged, a valóban Szűzet, ki a szülés után is sértetlen maradt, Őt hívjuk közbenjárónak Eléd, nagyirgalmú Uralkodónk, hogy bűnbocsánatot ajándékozz nekünk, kik mindenkor így kiáltunk Hozzád: Emlékezz meg rólunk is óh Üdvözítő, a Te Országodban.

Elosztották ruháimat maguk között és köntösömre sorsot vetettek. Istenem, én Istenem, figyelj reám; miért hagytál el engem?

Akit érettünk keresztre feszítettek, jertek dicsérjük mindnyájan; mert Őt látván a keresztfán Mária, így szólott: Bár a keresztet szenveded, Te vagy az én Fiam és Istenem.

Dicsérjük, áldjuk és imádjuk az Urat, énekelve és magasztalva Őt mindörökké.

Aki a Keruboknál tiszteltebb és a Szeráfoknál hasonlíthatatlanul dicsőbb vagy, aki az Isten Igét sérületlenül szülted, Istennek valóságos Szülője, Téged magasztalunk.

A latort még aznap a Paradicsomra méltattad Uram; a kereszt fájával világosíts meg és üdvözíts engem is (3-szor).

Jó megvallani az Urat és énekelni a Te nevednek, óh Magasságos, hirdetetni reggelenként a Te irgalmadat és éjjelenként a Te igazságodat.

Megváltottál minket drága Véreddel a törvény átkától; keresztre szegeztetvén és lándzsával átszúratván, az embereknek a halhatatlanság forrását fakasztottad. Üdvözítőnk, dicsőség Néked.

Aki a keresztre emelkedtél és a halál hatalmát megtörted és mint eltörölted az adósságlevelünket, add meg nekünk is a lator bűnbánatát, egyedülvaló Emberszerető Urunk, mert hittel imádunk Téged és így kiáltunk Hozzád Krisztus Istenünk: Emlékezz meg mirólunk is a Te Országodban. Dicsőség az Atyának, Fiúnak és Szent Léleknek most és mindenkor és mindörökké. Amin.

Akit minden időben és minden órában, a mennyben és a földön imádnak és dicsőítenek, Krisztus Isten, aki hosszantűrő, nagyirgalmú és igen könyörületes vagy, aki az igazakat szereted és a bűnösöknek irgalmazol és aki az eljövendő javak ígéretével üdvösségre hívsz mindeneket, Temagad Urunk, fogadd el ebben az órában is a mi fohászkodásunkat és vezéreld a mi életünket a Te parancsolataid szerint. Szenteld meg lelkünket, tedd tisztává testünket, igazítsd gondolatainkat,k tisztítsd meg értelmünket és szabadíts meg minket minden bánkódástól, bajtól és fájdalomtól. Végy körül minket szent angyalaiddal, hogy az ő őrködésüktől oltalmazva és vezérelve, a hit egységére és a Te megközelíthetetlen dicsőséged ismeretére jussunk; mert áldott vagy mindörökkön örökké. Amin.  Uram irgalmazz (3-szor). Dicsőség az Atyának, Fiúnak és Szent Léleknek most és mindenkor és mindörökké. Amin.

Aki a Keruboknál tiszteltebb és a Szeráfoknál hasonlíthatatlanul dicsőbb vagy, aki az Isten Igét sérületlenül szülted, Istennek valóságos Szülője, Téged magasztalunk…

Krisztus, igaz Világosság, aki megvilágosítasz és megszentelsz a világra jövő minden embert, jelöltessék meg rajtunk a Te orcádnak világossága, hogy megláthassuk abban a megközelíthetetlen Világosságot; és irányítsd lépteinket a Te parancsolataid munkálkodására, a Te tisztaságos Anyádnaké s minden szentjeidnek közbenjárásai által. Amin.

Áldott az Úr Isten, mindenható Atya, Úr Jézus Krisztus, egyszülött Fiú és Szent Lélek; egy Istenség, egy Hatalom, irgalmazz nékem bűnösnek és Néked tetsző ítélettel üdvözíts engem, a Te méltatlan szolgádat; mert áldott vagy mindörökkön örökké. Amin.

Minthogy nincsen bátorságunk a sok bűnünk miatt, Te kérleld a Szülöttedet, Istennek Szűz Szülője; mert nagy hatása van az Anya könyörgésének az Uralkodó jóindulatára. Ne vesd meg a bűnösök esedezéseit óh Tisztaságos, mert irgalmas és kész üdvözíteni Ő, ki érettünk szenvedni is hajlandó volt.

Hamar érjen el minket a Te könyörületed, Urunk, mert elnyomorodtunk nagyon; segíts meg minket, Üdvözítő Istenünk, a Te neved dicsőségéért. Urunk, szabadíts meg minket és könyörülj a mi bűneinken, a Te nevedért.

Seregeknek Ura és Istene és egész teremtésnek Alkotója, aki sejthetetlen irgalmad nagyságában leküldötted a Te egyszülött Fiadat, a mi Urunkat Jézus Krisztust a mi nemzetségünk üdvözítésére és az Ő drága keresztje által eltépted bűneink adósságlevelét és diadalmaskodtál benne a sötétség fejedelemségei és hatalmasai felett; Temagad, embereket szerető Uralkodónk, fogadd el a mi bűnösök hálaadó és könyörgő imádságait is és szabadíts meg minket minden pusztító és sötét vétektől és romlásunkat kereső minden látható és láthatatlan ellenségektől. Szegezd le testünket a Te félelmeddel és ne hajtsd a mi szívünket a gonoszság beszédeire és gondolataira, hanem a Te szereteteddel sebezd meg lelkünket, hogy mindenkor Reád tekintve és a Nálad lévő világosságtól vezérelve, Téged, a megközelíthetetlen és örökkévaló Világosságot szemlélve, szüntelenül magasztalást és hálaadást zengjünk Néked, a kezdet nélkül való Atyának, a Te egyszülött Fiaddal és szentséges, jóságos és éltető Lelkeddel együtt, most és mindenkor és mindörökkön örökké. Amin.

Aki miérettünk a Szűztől születtél és keresztrefeszítést szenvedtél, óh Jóságos, ki a halált haláloddal leigáztad és mint Isten megmutattad a feltámadást, meg ne vesd a kezed alkotásait; mutasd meg emberszeretetedet, óh Irgalmas, fogadd a Szülődnek, Isten Szülőjének érettünk való közbenjárását és üdvözítsd, Üdvözítőnk, keservesen bánkódó népedet.

Ne adj át minket a pusztulásnak, a Te szent nevedért és ne bontsd fele a Te szövetségedet és ne vond meg tőlünk irgalmadat, Ábrahámért, a Te kedveltedért és Izsákért, a Te szolgádért és Izraelért, a Te szentedért.

Szentséges Háromság, egylényegű Hatalom, oszthatatlan Királyság, minden javak Kútfeje, légy kegyes hozzám bűnöshöz, erősítsd meg, tedd értelmessé szívemet és moss le rólam minden tisztátalanságot. Világosítsd meg elmémet, hogy mindenkor dicsőítselek, dicsérjelek és imádjalak, mondván: Egy a Szent, egy az Úr, Jézus Krisztus, az Atya Isten dicsőségére. Amin.

Legyen áldott az Úr neve, mostantól és mindörökké (3-szor)

Dicsőség az Atyának, Fiúnak és Szent Léleknek most és mindenkor és mindörökké. Amin.

Valóban méltó boldog nevezni Téged, Istennek Szülőjét, az örökké boldogságost és feddhetetlent és a mi Istenünknek Anyját.

Istennek Szentséges Szülője, üdvözíts minket.

Aki a Keruboknál tiszteltebb és a Szeráfoknál hasonlíthatatlanul dicsőbb vagy, aki az Isten Igét sérületlenül szülted, Istennek valóságos Szülője, Téged magasztalunk.

Ne sirass Engem Anyám, a sírban látván Fiadat, kit méhedben mag nélkül fogadtál; mert feltámadok és megdicsőülök és mint Isten dicsőségben fölemelem azokat, kik hittel és szeretettel szüntelenül magasztalnak Téged.

Kelj fel, Urunk, segíts meg minket és válts meg bennünket a Te nevedért.

Kelj fel, én Uram Istenem, emelkedjék fel a Te karod és ne feledkezzél meg szegényeidről végképen. Vallomást teszek Rólad, Uram, teljes szívemből; elbeszélem minden csodálatos dolgaidat.

Támadjon fel az Isten és szóródjanak szét az Ő ellenségei és meneküljenek az Ő színe elől, akik gyűlölik Őt. Amiként szertefoszlik a füst, úgy oszoljanak széjjel, amiképpen elolvad a viasz a tűz közelségétől. Úgy vesszenek el a bűnösök az Isten színe elől és az igazak örvendezzenek.

Örvendezzék az én lelelem az Úrban, mert az üdvösség köntösébe öltöztetett engem, az öröm palástjával vett engem körül, mint vőlegénynek tett föl nékem koszorút és mint menyasszonyt díszített föl ékességgel;  és mint ahogyan  a föld kihajtja a virágait és a kert kisarjasztja a magvait,úgy kelti föl az Úr az igazságosságot és az örvendezést minden nemzetek előtt. Sionért nem hallgatok és Jeruzsálemért nem engedek ,amíg föl nem derül, mint fényesség az Én igazságosságom és az Én üdvözítésem mint fáklya, nem lobog. És meglátják a nemzetek a te igazságodat és minden királyok a te dicsőségedet és új neveden neveznek majd téged, amelyet az Úr határoz meg és a szépség koszorúja leszel az Úr kezében és a királyság koronája a te Istened kezében. És nem neveznek többé Elhagyatottnak és földedet nem nevezik többé Pusztaságnak; mert így hívnak majd téged: Én Akaratom; földedet pedig: Lakott Föld. Mert gyönyörködik benned az Úr és földed együttlakottá lesz. És amiként egybekel az ifjú a szűzzel, úgy kelnek egybe veled fiaid és lesz, hogy amiképpen örül a vőlegény a menyasszonynak, úgy örül majd néked az Úr.

Az Úr lelke van rajtam, mivel felkent engem, hogy a szegényeknek örömhírt vigyek; elküldött engem, hogy  a megtört szívűeket meggyógyítsam, hogy  a foglyoknak elbocsátást hirdessek és a vakoknak szemük megnyílását, hogy hirdessem az Úr kedves esztendejét és az ítélkezés napját, hogy megvigasztaljak minden sírókat, hogy Sion siratóinak dicsőséget adjak hamu helyett, örvendezés kenetét a gyászolóknak, dicsőség ékességét a csüggedés lelke helyett. És az igazságosság nemzedékének neveztetnek majd, az Úr vetésének, az Ő dicsőségére és felépítik az örök pusztaságokat, az egykor kipuszultakat felkeltik és felújítják a puszta városokat, melyek nemzedékekre kipusztultak. És eljönnek az idegenek, legeltetve juhaidat és másfajú szántóvetők és szőlőmunkások. Ti pedig az Úr papjainak hívattok majd, Isten szolgáinak; a nemzetek erejét eszitek és a földet és örök örvendezés lesz a fejük fölött. Mert Én vagyok az Úr, aki szeretem az igazságosságot és gyűlölöm az igaztalansággal szerzett zsákmányt é fáradozásukat az igazaknak adom és örök szövetséget kötök velük. És ismeretessé lesz a nemzetek közt az ő magjuk és ivadékaik a népek között; mindenki, aki látja őket, felismeri őket, hogy ők az Úrtól megáldott magok és örvendezéssel örvendeznek az Úrban.

Áldott vagy, Urunk, atyáinkanak Istene és dicséretes és dicsőített a Te neved mindörökké. Mert igazságos vagy mindenekben, amiket velünk cselekedtél és minden műveid igazak és egyenesek a Te utaid és minden ítéleteid igazságosak és az igazság ítéletét cselekedted mindenekben, amikkel minket sújtottál és atyáink szent városát, Jeruzsálemet. Mert igazságban és ítéletben sújtottál minket mindezekkel, a mi bűneinkért. Mert vétkeztünk és törvénytelenséget cselekedtünk midőn elpártoltunk Tőled és mindenekben vétkeztünk és parancsolataidra nem hallgattunk és nem tartottuk meg azokat, sem úgy nem cselekedtünk, ahogyan megparancsoltad nekünk, hogy jól legyen dolgunk…

Áldott vagy, Urunk, atyáinknak Istene, aki fölöttébb dicséretes és magasztalt vagy mindörökké és áldott a Te dicsőségednek szent, fölöttébb dicséretes és magasztalt neve mindörökké. Áldott vagy a Te szent dicsőséged templomában, aki fölöttébb dicséretes és magasztalt vagy mindörökké. Áldott vagy Te, aki letekintesz a mélységekre, aki a Kerubokon nyugszol, aki fölöttébb dicséretes és magasztalt vagy mindörökké. Áldott vagy a Te Országod dicsőséges trónján, aki fölöttébb dicséretes és magasztalt vagy mindörökké. Áldott vagy Te a mennynek boltozatján, aki fölöttébb dicséretes és magasztalt vagy mindörökké.

Az egész föld hódoljon Néked és énekeljen Néked; énekeljen a Te fennséges nevednek. ujjongjon az Úrhoz az egész föld; énekeljetek az Ő nevének.

Midőn leszállottál a halálba, Halhatatlan Élet, megölted a poklot az Istenség villámával, midőn pedig a halottakat a föld mélyéből feltámasztottad, minden Mennyei Hatalmak így kiáltottak: Életadó Krisztus Istenünk, dicsőség Néked.

A Te feltámadásodat, Krisztus Üdvözítő, angyalok dicsérik a mennyekben; méltass minket is a földön, hogy tiszta szívvel dicsőítsünk Téged.

Krisztus feltámadt halottaiból, halállal eltiporván a halált és a sírban lévőknek, életet ajándékozván (3-szor)

Feltámadás napja van, örvendezzünk népek! Húsvét van, az Úrnak Húsvétja! Mert a halálból az életbe és a földről az égbe, vezetett át Krisztus Isten minket, kik győzedelmi éneket énekelünk.

Tisztítsuk meg érzékeinket és lássuk meg Krisztust, aki a feltámadás elérhetetlen fényében tündököl és halljuk meg Őt amint derűsen „Örvendezzetek!”mondja nékünk, kik győzedelmi éneket énekelünk. A mennyek méltóképpen örvendezzenek, a föld pedig vigadjon, ünnepeljen az egész látható és láthatatlan világ, mert feltámadt Krisztus az örökkévaló örvendezés.

Jertek új italt igyunk, ne a terméketlen kőből elővarázsoltat, hanem az enyészhetetlenség forrását, amely Krisztus sírjából fakad, akiben megerősíttetünk.

Megelőzvén a hajnalt a Máriát körülvevő asszonyok, s a kősziklát a sírboltról elhengerítve találván, ezt hallották az angyaltól: Miért keresitek a halottak között mint embert Azt, aki az örök Világosságban van? Lássátok az Ő halotti vásznait; fussatok és hirdessétek a világnak, hogy feltámadott az Úr, megölvén a halált, mert Istennek Fia Ő, ki üdvözíti az emberek nemzetségét.

Bár leszálltál a sírba óh Halhatatlan, megtörted a pokol hatalmát és feltámadtál, mint győzedelmes, Krisztus Isten, mondván a kenethozó asszonyoknak: Örvendjetek! és apostolaidnak békességet ajándékozván az elesetteknek pedig megadván a feltámadást.

Látván Krisztus feltámadását, hódoljunk szent Urunk Jézus előtt, aki egyedül bűn nélkül való. Kereszted előtt hódolunk, Krisztus és a Te szent feltámadásodat magasztaluk és dicsőítjük. Mert Te vagy a mi Istenünk és Rajtad kívül mást nem ismerünk; a Te nevedet szólítjuk. Jertek minden hívők, hódoljunk Krisztus szent feltámadásának, mert íme, a kereszt által öröm szállt az egész világra. Mindenkor áldva az Urat, dicsőítjük az Ő feltámadását, mert eltűrve értünk a keresztet, halállal megtörte a halált (3-szor).

A halálnak ünnepeljük a halálát, a pokolnak lerontását és az új örök élet kezdetét és ujjongva magasztaljuk ennek Okozóját, atyáinknak egyedül áldott és fölöttébb dicsőséges Istenét. Valóban mily szent és ünnepélyes ez az üdvösséges és fénytsugárzó éjszaka, mely előhírnöke a feltámadás tündöklő napjának, amelyen az időtlen Világosság, a sírból testileg, mindeneknek felragyogott.

Ez a kiválasztott és szent nap, a hétnek első napja a királynő és úrnő, az ünnepek ünnepe és ünnepélyek ünnepélye, melyben áldjuk Krisztust mindörökké.

Tündökölj, tündökölj, Új Jeruzsálem; mer az Úr dicsősége felvirradt fölötted! Vigadj most és örvendezz Sion, te pedig Istennek tiszta Szülője, gyönyörködj Szülötted feltámadásában.

Minden lehellet dicsérje az Urat! Dicsérjétek az Urat a mennyekből, dicsérjétek Őt a magasságban. Téged illet a dicséret, óh Isten. Dicsérjétek Őt minden angyalai, dicsérjétek Őt minden Ő seregei. Téged illet a dicséret, óh Isten. Dicsérjétek Őt az Ő hatalmas cselekedeteiért, dicsérjétek Őt az Ő nagyságának sokasága szerint. Magasztaluk a megváltó szenvedéseidet Krisztus és dicsőítjük feltámadásodat. Dicsérjétek Őt a harsona szavával, dicsérjétek Őt hárfával és citerával. Aki a keresztet elszenvedted és a halált megszüntetted és halottaiból feltámadtál, tedd békéssé életünket Urunk, mint egyedül Mindenható. Dicsérjétek Őt dobbal és körtánccal, dicsérjétek Őt hegedűvel és fuvolával. Ki az alvilágot leigáztad, s az embert feltámasztottad, a feltámadásod által Krisztus, méltass minket arra, hogy tiszta szívvel dicsérjünk és dicsőítsünk Téged. Dicsérjétek Őt zengő cimbalmokkal, dicsérjétek Őt ujjongó cimbalmokkal. Minden lehellet dicsérje az Urat! Isteni leereszkedésedet dicsérve, magasztalunk Téged Krisztus. A Szűztől születtél, s nem váltál el az Atyától; mint Ember szenvedtél és önként vállaltad a keresztet; feltámadtál a sírboltból, mint palotából kilépve, hogy üdvözítsd a világot. Urunk, dicsőség Néked.

Támadjon fel az Isten és szóródjanak szét az Ő ellenségei és meneküljenek az Ő színe elől, akik gyűlölik Őt…

A Te feltámadásod Krisztus Üdvözítő, beragyogta az egész földkerekséget és általa visszahívtad a Te teremtményedet. Mindenható Urunk, dicsőség Néked.

Krisztus feltámadt halottaiból, halállal eltiporván a halált és a sírban lévőknek, életet ajándékozván (3-szor).

Szájadnak kegyelme, mint tündöklő fáklya, ragyogta be a világmindenséget; elhintette a világban az önzetlenség kincseit, megmutatta nekünk az alázatosság fennköltségét. Aranyszájú János atyánk, aki igéddel neveltél, járj közre Krisztusnál, az Igénél és Istennél, hogy üdvözítse a mi lelkünket. 

Hangommal az Úrhoz kiáltottam; hangommal Istenhez szólottam és Ő figyelt reám. Gyötrelmem napján az Istent kerestem.

Megemlékezem a Te nevedről minden nemzedékről nemzedékre. Halljad leányzó és lássad és hajtsd ide füledet.

Fogadd füledbe, Isten, az én imádságomat és nem vesd meg könyörgésemet. Figyelj reám és hallgass meg engem.

Énekeljetek a mi Istenünknek, énekeljetek! Énekeljetek a mi Királyunknak, énekeljetek! Minden népek tapsoljatok kezeitekkel, ujjongjatok Istenhez az örömnek hangján.

Szeretlek Uram, én erősségem; az Úr az én szilárdságom, menedékem és szabadítóm. Az én Istenem a segítőm és Őbenne reménykedem.

Az egész földön elterjedt az ő szavuk és a földkerekség határáig az ő igéik. Az egek beszélik Isten dicsőségét és kezeinek alkotásait hirdeti az égboltozat.

Örökséget adtál azoknak, akik félik a Te nevedet. A földnek határairól Tehozzád kiáltottam.

Erősíts meg egem Krisztus, parancsolataid sziklájára és világosíts meg orcád világosságával, mert nincsen szent Rajtad kívül, óh Emberszerető.

Amiképpen tanítványaid közt megjelentél Üdvözítő, békességet adva nekik, höjj el miközénk is és üdvözíts minket.

Téged, a sugárzó fáklyát és Istennek Anyját, a tündöklő dicsőséget és minden teremtményeknél feljebbvalót, énekekben magasztalunk.

Érints meg ahogyan akarsz – mondotta Krisztus Tamásnak – nyújtsd kezedet és ismerj föl, hogy csontjaim vannak és földi testem; és ne légy többé hitetlen, hanem higgy mint a többiek. Amaz pedig felkiáltott: Istenem és Uram vagy Te; dicsőség a Te feltámadásodnak. Dicsőség az Atyának, Fiúnak és Szent Léleknek most és mindenkor és mindörökké. Amin.

A mi esti imáinkat fogadd el Szent Urunk és add meg nekünk bűneink bocsánatát; mert egyedül Te mutattad meg a világnak a feltámadást.

Minden szenteknek és Isten Szülőjének közbenjárására, Urunk, add nekünk a Te békességedet és irgalmazz nekünk, mint egedül Könyörületes. Dicsőség az Atyának, Fiúnak és Szent Léleknek most és mindenkor és mindörökké. Amin.

A kenetet a sírodhoz buzgón hozó asszonyok, óh Üdvözítő, örvendeztek lélekben az angyal ragyogásának, Téged pedig mindenek Istenének hirdettek és a tanítványokhoz így kiáltottak: Valóban feltámadott a sírból a mindenek Élete.  Dicsőség az Atyának, Fiúnak és Szent Léleknek most és mindenkor és mindörökké. Amin. Tanítványaidnak kara, együtt vigad a kenetvivő asszonyokkal, mert azokkal közös ünnepet ünnepel, a Te feltámadásod dicsőségére és tiszteletére. Velük együtt mi is így kiáltunk Hozzád: Embereket szerető Urunk, add meg a Te népednek a nagy irgalmat.

Aki szenvedésed által elhomályosítottad a napot, feltámadásod fényével pedig derűssé tetted a mindenséget, óh Krisztus, fogadd el esti dicsérőénekünket, mint embereket szerető.

Örvendezzenek az égiek és vigadjanak a földiek, mert hatalmasat cselekedett karjával az Úr: eltiporta a halállal a halált, elsőszülötté lett a halottak közül, a pokol gyomrából szabadított ki minket és megadta a világnak a nagy irgalmat. Dicsőség az Atyának, Fiúnak és Szent Léleknek most és mindenkor és mindörökké. Amin.

Az égiek szeretettel örvendeztek, s a földiek félelemmel rettegtek, amikor a tisztaságos szózat szállott Hozzád, Istennek Szülője; egyazon ünnepség virradt fel mindkettőjüknek, mert az elsőnek alkotott ember megszabadult a haláltól. Ezért az angyallal együtt így kiáltunk Hozzád: Örvendezz, óh tisztaságos Szűzanya.

A sokféle bűnöktől és helytelen tettektől, rútul megbénult lelkemet, emeld föl Uram isteni pártfogásoddal, amiképpen egykor a bénát is fölemelted, hogy üdvözülve így kiáltsak Hozzád: Óh irgalmas Krisztus, dicsőség a Te hatalmadnak.

Aki kezed tenyerével összetartod a föld határait, az Atyával együtt időtelen és a Szent Lélekkel együtt mindeneken uralkodó Jézus Isten, a vakoknak világosságot adtál és az inaszakadtat isteni szavaddal fölkeltetted, megparancsolva neki, hogy azonnal járjon és az őt hordozó ágyat vegye fel a vállaira. Ezért mindannyian vele együtt magasztalunk Téged és kiáltjuk: Ó irgalmas Krisztus, dicsőség a Te hatalmadnak.

Legyen, Urunk, a Te irgalmad mirajtunk, amiképpen bíztunk Tebenned. Örvendezzetek igazak az Úrban; igazakhoz illő a dicséret.

Krisztus Testét vegyétek, a halhatatlan Forrást ízleljétek. Alliluia. Dicsérjétek az Urat a mennyekből, dicsérjétek Őt a magasságban. Alliluia.

A Te kereszted által Krisztus Üdvözítő, leomlott a halálnak hatalma és meghiúsult az ördög álnoksága; az emberek nemzetsége pedig, a hit által üdvözülve, minden napon dicsérőéneket zeng Tenéked.

Nagy a mi Urunk és nagy az Ő ereje és az Ő bölcsességének nincsen határa. Dicsérjétek az Urat, mert jó az ének; kedves legyen a mi Istenünknek a dicséret.

Életadó kereszted előtt szüntelenül hódolva, óh Krisztus Isten, harmadnapi feltámadásodat dicsőítjük, mert általa megújítottad az emberek megromlott természetét, óh Mindenható, s a mennyekbe való fölmenetelt megmutattad nékünk, mint egyedül jóságos és emberszerető.

Keresztednek erejével erősítsd meg értelmemet, Krisztus, hogy dicsérjem és dicsőítsem a Te üdvösséges mennybemeneteledet.

A Te drága kereszteddel Krisztus, az ördögöt megszégyenítetted és feltámadásod által letörted a bűn fullánkját, s kiragadtál minket a halálnak kapujából. Dicsőítünk Téged, óh Egyszülött.

Urunk, midőn apostolaid  megláttak Téged felhőkön fölemelkedni, óh életadó Krisztus, könnyek közt és bánattal eltelve, ezt mondották sírva: Uralkodónk, nem hagyj árván minket, a Te szolgáidat, akiket kegyelemből szerettél, mint könyörületes; hanem amint megígérted, küldd el nekünk a Te Szentséges Lelkedet aki megvilágosítja a mi lelkünket (2-szer).

Mennybementél dicsőséggel Krisztus Istenünk, megörvendeztetvén tanítványaidat, a Szent Lélek ígéretével; bizonyságot nyertek azok a Te áldásod által, hogy Te vagy Istennek Fia, a világnak Megváltója (3-szor).

Krisztus igazságának valóban fénylő, földi lámpásaiként jelentetek meg a világnak, óh boldog atyáink, elemésztve a fecsegő rágalmazók eretnekségeit és eloltva a káromlók lángoló zavargásait. Azért, mint Krisztusnak főpapjai, járjatok közre a mi üdvözülésünkért. Dicsőség az Atyának, Fiúnak és Szent Léleknek most és mindenkor és mindörökké. Amin.

Ki felmentél a mennyekbe dicsőséggel és az Atyának jobbjára ültél, akitől semmiképp el nem váltál, óh emberszerető Krisztus és megígérted bölcs tanítványaidnak, hogy leküldöd a Szent Lelket, beragyogva a mi elménket is, adj nekünk megvilágosodást, hogy szüntelenül dicsérjünk Téged, óh Uralkodó.

Áldott vagy Urunk, atyáinknak Istene és dicséretes és dicsőített a Te neved mindörökké. Mert igazságos vagy mindenekben, amiket velünk cselekedtél.

Dicsérjétek az Urat a mennyekből, dicsérjétek Őt a magasságban. Alliluia. Örvendezzetek, igazak, az Úrban, igazakhoz illő a dicséret. Alliluia.

Láttuk az igazi Világosságot, befogadtuk a Mennyei Lelket, megtaláltuk az igazi hitet, hódolva az oszthatatlan Háromságnak, mert Az üdvözített minket (2-szer).

Mennyi Király, Vigasztaló, Igazságnak Lelke, aki mindenütt jelen vagy és mindeneket betöltesz, minden javak kincsestára és az élet Adományozója, jőjj és lakozzál mibennünk és tisztíts meg minket minden szennyfolttól és üdvözítsd, Jóságos, a mi lelkünket.

Áldott vagy Te Krisztus Istenünk, aki a halászokat bölcsekké tetted, leküldvén rájuk a Szent Lelket és általuk megragadtad a földkerekséget. Embereket szerető, dicsőség Néked (3-szor).

Magasztalunk Téged, életetadó Krisztus és tiszteljük a Te Szentséges Lelkedet, akit az Atyától leküldöttél, istene tanítványaidra.

Az egek beszélik Isten dicsőségét és kezeinek alkotásait hirdeti az égboltozat. Az egész földön elterjedt az ő szavuk és a földkerekség határáig az ő igéik. A Te jóságos Lelked vezessen engem az egyenes földön. Tiszta szívet teremts bennem, Isten és az igaz lelket újítsd meg bensőmben. Ne vess el engem a Te színed elől és a Szent Lelkedet ne vedd el éntőlem. Dicsőség az Atyának, Fiúnak és Szent Léleknek most és mindenkor és mindörökké. Amin. Alliluia, Alliluia, Alliluia. Dicsőség Néked, Isten (3-szor).

A sírból való feltámadásod, a mennyei magasságba való isteni fölmeneteled után, leküldötted az istenlátókra a Te dicsőségedet, óh könyörületes Krisztus, megújítva az igaz Lelket a tanítványaidban; ezért azok, mint a zengő citera, az isteni pengetőtől rejtelmesen megérintve, mindeneknek fennen hirdették óh Üdvözítő, a Te visszhangodat és gondviselésedet (2-szer).

A Te jóságos Lelked vezessen engem az egyenes földön. Uram, hallgasd meg imádságomat.

A Szent Lélek mindig volt és van és lesz; sem kezdete nem volt, sem meg nem szűnik, hanem mindig az Atyával és Fiúval együtt van és együtt számláltatik. Élet Ő és Éltető, Világosság és világosságot adó, maga a Jóság és a jóságnak Forrása, aki által megismerjük az Atyát és dicsőítjük a Fiút és ki által a mindenek megismerik, egy erejét, egy összetételét és egy hódolatát a Szent Háromságnak (2-szer).

A Szent Lélek Világosság és Élet és élő értelmi Forrás. Bölcsességnek Lelke, értelemnek Lelke; jóságos, igaz, értelmi, vezérlő, a vétkeket megtisztító. Isten és megistenítő; Tűz, amely a Tűzből ered; beszélő, munkálkodó, adományokat szétosztó, aki által a próféták és Isten apostolai, a vértanúkkal együtt megkoszorúztattak. Különös hangzás, különös látvány: láng, amely megoszlik az adományok szétosztására (2-szer). Dicsőség az Atyának, Fiúnak és Szent Léleknek most és mindenkor és mindörökké. Amin.

Mennyi Király, Vigasztaló, Igazságnak Lelke, aki mindenütt jelen vagy és mindeneket betöltesz, minden javak kincsestára és az élet Adományozója, jőjj és lakozzál mibennünk és tisztíts meg minket minden szennyfolttól és üdvözítsd, Jóságos, a mi lelkünket.

Most erőbe öltöztetnek a magasból Krisztus apostolai; mert megújítja őket a Vigasztaló, megújul a bennük az ismeret titokzatos megújhodásával. Ezt hirdették ők idegen és szárnyaló nyelveken, s arra tanítanak minket, hogy tiszteljük a mindenek jóttevő Istenének, örök és egységes és háromtulajdonságú Természetét. Ezért az ő tanításaiktól megvilágosodva, hódoljunk az Atyának, a Fiúnak és a Léleknek, esedezve lelkünk üdvözüléséért. Dicsőség az Atyának, Fiúnak és Szent Léleknek most és mindenkor és mindörökké. Amin.

Az ősatyák, atyák, patriarchák, apostolok, vértanúk, főpapok, próféták és szentek, aszkéták és igazak és az élet könyvébe bejegyzett, minden névnek szent emlékét ünnepelve, mindezeket közbenjárásra indítjuk, könyörögve Hozzád Krisztus Isten: Tedd békéssé általuk a világodat, mint embereket szerető, hogy mindnyájan így kiáltsunk Hozzád: Dicsőített Isten, szentjeidnek tanácsában Te vagy az valóban, aki méltóképpen megdicsőíted az ő emlékezetüket. Dicsőség az Atyának, Fiúnak és Szent Léleknek most és mindenkor és mindörökké. Amin.

A földi szenteket az Úr felmagasztalta, mert az Ő sebhelyeit és szenvedéseit hordozták testükben és azokban ékeskedve, az isteni szépségekkel nyilvánosan felruháztattak. Őket dicsérjük, mint az Egyháznak hervadhatatlan virágait és mint csalhatatlan csillagait, mint önként bemutatott áldozatokat.

A megalázkodás fölemelte a bűnei miatt szégyenkező és szomorkodó vámszedőt, ki az Alkotóhoz könyörületért kiáltott; a gőgösség pedig elütötte a megigazulástól a szánalmas, dicsekvő farizeust. Ezért jóra törekedjünk, tartózkodva a gonosztól. Dicsőség az Atyának, Fiúnak és Szent Léleknek most és mindenkor és mindörökkön örökké. Amin.

A megalázkodás fölemelte egykor a vámszedőt, aki sírva könyörületért kiáltott és megigazult. Őt kövessük mindannyian, kik a bűnök mélységébe estünk, s így kiáltsunk az Üdvözítőhöz szívünk legmélyéből: Vétkeztünk, könyörülj rajtunk, egyedülvaló Emberszerető.

Kerüljük a farizeus gőgjét és tanuljuk meg a vámszedő sóhajos alázatát, így kiáltva az Üdvözítőhöz: Könyörülj rajtunk, egyedülvaló Könyörületes.

Kerüljük a farizeus legundokabb dicsekvését és tanuljuk meg a vámos legnemesebb alázatát, hogy fölemelkedjünk, így kiáltva vele együtt Istenhez: Könyörülj a szolgáidon Krisztus Üdvözítő, aki a Szűztől születtél és önként eltűrted a keresztet és magaddal fölemelted a világot, a Te isteni hatalmad által. Most és mindenkor és mindörökkön örökké. Amin.

Meggyűlölve a farizeus dicsekvő hangját és követve a vámszedő töredelmes imádságát, s így kiáltsál: Istenem, könyörülj rajtam bűnösön és irgalmazz nékem. Vallomást teszek Rólad, Uram, teljes szívemből; elbeszélem minden csodálatos dolgaidat.

A tetteiért való kérkedésével, önmagát igaznak mondó farizeust elítélted Urunk és a megalázkodó vámszedőt, aki sóhajok között engesztelésért esedezett, megigazítottad; mert nem engeded magadhoz a kevély gondolatokat, de a töredelmes szívet nem veted meg. Ezért mi is alázattal borulunk le Előtted, aki szenvedtél érettünk. Add meg nékünk a bűnbocsánatot és a nagy irgalmat. Most és mindenkor és mindörökkön örökké. Amin.

Ölelő atyai karjaidat hamar tárd ki nékem, mert tékozlón elprédáltam életemet. Kegyelmed kifogyhatatlan gazdagságát számbavéve, ne vesd meg óh Üdvözítő, elszegényedett szívemet; mert Tehozzád Uram, kiáltok töredelemmel: Vétkeztem óh Atyám, az ég ellen és Ellened. Dicsőség az Atyának, Fiúnak és Szent Léleknek most és mindenkor és mindörökkön örökké. Amin.

Ó Istennek érintetlen, tiszta Szűz Szülője, a hívőknek egyedüli védelme és oltalma, szabadítsd meg a veszedelmektől és a gyötrelmektől és a nehéz viszontagságoktól mindazokat, kiknek Benned van a reménységük óh Hajadon és üdvözítsd a mi lelkünket, isteni közbenjárásaiddal.

A tékozló szavát ajánlom fel Néked Uram: Vétkeztem a színed előtt óh Jóságos; szétszórtam ajándékaid gazdagságát; mégis fogadj be engem a bűnbánót, óh Üdvözítő és üdvözíts engem. Kelj fel, én Uram Istenem, emelkedjék fel a Te karod és ne feledkezzél meg szegényeidről végképen.

Megemlékezve ma név szerint minden holtakról, akik időtlen idők óta hittel éltek istenfélelemben, magasztaljuk hívők az Üdvözítő Urunkat, állhatatosan kérve Őt, hogy az ítéletnek órájában, életünkről jól adjanak számot, Néki a mi Istenünknek, ki megítéli az egész földet és hogy az Ő jobbja felől állhassanak örvendezve, elnyervén az igazaknak osztályrészét és a szenteknek tündöklő örökségét és méltók legyenek a Mennyei Országára.

Aki tulajdon véreddel megváltottad a halandókat, óh Üdvözítő és a haláloddal megmentettél minket a keserves meghalástól ás feltámadásod által örök életet ajándékoztál nékünk, nyugosztald óh Urunk mindazokat, akik istenfélően elhunytak, pusztákban vagy városokban, tengeren vagy szárazon vagy bármely helyen, királyokat, papokat és főpapokat, remetéket és bárhová tartozókat és bármilyen korúakat; és méltasd mindannyiukat a Mennyei Országodra.

A halottakból való feltámadásod által Krisztus, a halál már nem vesz erőt az istenfélően elhunytakon. Kérünk azért kitartóan Téged, nyugosztald a Te tornácaidban és Ábrahámnak ölében a Te szolgáidat, akik Ádám óta mind a mai napig, tisztességgel szolgáltak Tenéked: atyáinkat és testvéreinket, barátainkat és atyánkfiait és minden embert, ki élete során hűségesen szolgált és Hozzád költözött óh Istenünk, bármi módon és bármi formában; és méltasd mindannyiukat a Mennyei Országodra. Dicsőség az Atyának, Fiúnak és Szent Léleknek most és mindenkor és mindörökké. Amin.

Aki bölcsességed mélységével, emberszeretően mindeneket elrendezel és megadod mindenkinek a hasznára való dolgokat, egyedülvaló Teremtő, nyugosztald a Te szolgáid lelkét, mert Tehozzád fűzték reménységüket, a mi Teremtőnkhöz, Alkotónkhoz és Istenünkhöz. Dicsőség az Atyának, Fiúnak és Szent Léleknek most és mindenkor és mindörökké. Amin.

Te vagy a mi védőfalunk és révpartunk és Istennél kedves közbenjárónk, akit Te szültél, Istennek érintetlen Szülője, a hívőknek üdvössége.

Áldott vagy Uram, taníts meg engem a Te igazságaidra. A szentek gyülekezete megtalálta az élet forrását és a Paradicsom kapuját; találjam meg én is az utat a bűnbánat által. Az elveszett bárány én vagyok; hívj vissza, Üdvözítő és üdvözíts engem.

Áldott vagy Uram, taníts meg engem a Te igazságaidra. Aki egykor a nemlétből alkottál engem és isteni képeddel tiszteltél meg, de parancsod megszegéséért, visszarendeltél a földbe, amelyből vétettem, vezess vissza, hogy újra fölvehessem, a Te hasonlatosságod régi szépségét.

Áldott vagy Uram, taníts meg engem a Te igazságaidra. A Te kimondhatatlan dicsőséged képe vagyok, bár a vétkezések bélyegét viselem. Könyörülj a Te teremtményeden Uram és tisztíts meg könyörületességedben és add meg nékem áhított hazámat, a Paradicsom lakójává fogadva vissza engem.

Áldott vagy Uram, taníts meg engem a Te igazságaidra. Nyugosztald, Isten, a Te szolgáidat és helyezd őket a Paradicsomba, ahol a szentek gyülekezetei és az igazak, mint a csillagok ragyognak. Nyugosztald a Te elhunyt szolgáidat, elnézve minden vétkezéseiket. Dicsőség az Atyának, Fiúnak és Szent Léleknek most és mindenkor és mindörökké. Amin.

Az egy Istenség hármas ragyogását, áhítattal dicsőítsük, így kiáltva: Szent vagy, kezdet nélkül való Atya, egyeredetű Fiú és Isteni Lélek. Világosíts meg minket, kik hittel imádunk Téged és ragadj ki minket az örök tűzből. Most és mindenkor és mindörökkön örökké. Amin.

Nyugosztald az igazakkal a Te szolgáidat Üdvözítőnk és helyezd őket a Te tornácaidba, amint megíratott, elnézvén, mint jóságos, az ő szándékos és szándéktalan, öntudatlanul és tudattal elkövetett, minden vétkezéseiket, Emberszerető.   Dicsőség az Atyának, Fiúnak és Szent Léleknek most és mindenkor és mindörökké. Amin.

Aki a Szűztől tündököltél fel a világnak, Krisztus Isten, a világosság fiaivá fogadván Őáltala minket, irgalmazz nekünk.

Hozzád serken az én lelkem óh Istenem, mert világosságot adnak jelenésed parancsai. Azokkal ragyogtasd be az értelmünket Uralkodó és vezérelj minket az élet ösvényén.

Mint a virág elhervad és mint az álom elmúlik, s elenyészik minden ember; de mikor a harsona megszólal, a halottak, mint földinduláskor, valamennyien felkelnek, a Te fogadásodra Ó Krisztus Isten. Akkor majd óh Uralkodó, helyezd a Te szolgáidnak lelkét, kiket közülünk elszólítottál, szentjeidnek hajlékába mindenkorra. Most és mindenkor és mindörökkön örökké. Amin.

Boldogok, akiket kiválasztottál és magadhoz vettél, Uram. Alliluia.

Segítőm és pártfogóm lett üdvözülésemben az én Istenem és dicsőítem Őt, atyámnak Istene Ő és magasztalom Őt, mert dicsőségesen megdicsőíttetett.

Erősítsd meg Uram, a Te parancsolataid sziklájára megrendült szívemet, mert egyedül Te vagy Szent és Úr.

Éjszakából fölserkenve könyörgök Hozzád, Emberszerető, világosíts meg és vezérelj engem parancsolataiddal és taníts meg cselekedni, Üdvözítőm, a Te akaratodat.

Teljes szívemből kiáltottam a könyörületes Istenhez és meghallgatott engem a pokol legmélyéből és kiragadta az enyészetből az én életemet.

Vétkeztünk, törvényszegők, igaztalanok voltunk a Te színed előtt és nem tartottuk meg és nem cselekedtük, amit nékünk parancsoltál. Mégse adj át minket a végzetnek, atyáinknak Istene.

Kit a Mennyei Seregek dicsőítenek és kitől rettegnek a Kerubok s a Szeráfok, minden lehellet és teremtmény, dicsérjétek, áldjátok és magasztaljátok Őt mindörökké.

Nagy a mi Urunk és nagy az Ő ereje és az Ő bölcsességének nincsen határa. Dicsérjétek az Urat, mert jó az ének; kedves legyen a mi Istenünknek a dicséret. Dicsérjétek az Urat a mennyekből, dicsérjétek Őt a magasságban. Alliluia. Örvendezik az igaz az Úrban és reménykedik Őbenne. Alliluia.

Irgalmazz nekünk, Urunk, irgalmazz nekünk; mert igen elteltünk gyalázattal; igen eltelt a mi lelkünk. Szégyen a bővelkedőkre és gyalázat a kevélyekre. Úrnak vértanúi, akik minden helyet megszenteltek és minden betegséget meggyógyítottatok, járjatok közre most is, hogy megszabaduljon a mi lelkünk az ellenség csapdáitól, Hozzátok könyörgünk. Dicsőség az Atyának, Fiúnak és Szent Léleknek most és mindenkor és mindörökké. Amin.

Az égiek magasztalnak Téged, kegyelembefogadott és érintetlen Anya és mi dicsőítjük kifürkészhetetlen szülésedet. Istennek Szülője, járj közre a mi lelkünk üdvözüléséért.

Nincsen más szent, mint Te vagy, én Uram Istenem, aki fölemelted híveidnek erejét óh Jóságos és megerősítettél minket a Te hitvallásod kőszikláján.

Krisztus az én erőm, Istenem és Uram, ezt énekli istenesen ujjongva a tisztaságos Egyház, tiszta lélekkel ünnepelve az Urat.

Látván az élet tengerének háborgását a kísértések viharától, a Te csöndes révedbe menekedve így kiáltok Hozzád: Hozd vissza életemet az enyészetből, Nagyirgalmú.

Bölcsességnek vezérlője, okosságnak megadója, oktalanok nevelője és szegények pártfogója, erősíts meg engem, tedd okossá a szívemet, Uralkodóm. Te adj nékem igét, Atyának Igéje, mert íme nem tartóztatom meg ajkaimat, midőn ezt kiáltják Hozzád: Óh Irgalmas, irgalmazz nékem, az elesettnek.

Leült akkor Ádám és sírt, a Paradicsom gyönyörével szemben, kezével verte orcáit és így szólott: Óh Irgalmas, irgalmazz nékem, az elesettnek.

Látván Ádám az angyalt, ki bevágta és bezárta az isteni kert kapuját, nagyot sóhajtott és így szólott: Óh Irgalmas, irgalmazz nékem, az elesettnek.

Érezz együtt Paradicsom kisemmizett birtoklóddal és lombajid hangjával könyörögj az Alkotóhoz, hogy ne zárjon be téged. Óh Irgalmas, irgalmazz nékem, az elesettnek.

Óh erénydús, legszentebb és leggazdagabb Paradicsom, mely Ádámért plántáltattál, s Éva miatt bezárattál, esedezzél Istenhez az elesettért. Óh Irgalmas, irgalmazz nékem, az elesettnek.

Lehetetlen az embereknek meglátni az Istent, akire az angyalok rendjei sem mernek tekinteni; de Általad óh Tisztaságos, láthatóvá lett a halandóknak a megtestesült Ige, kit is  a Mennyei Seregekkel együtt magasztalva, Téged mondunk boldognak.

Parancsolatodat, Uram, megszegtem és nyomorult és a dicsőségedtől megfosztva, elteltem gyalázattal, óh jaj nékem! És a Paradicsom élvezetéből kirekesztettem, óh Könyörületes. Óh Irgalmas, irgalmazz nékem, ki igazságosan megfosztattam jóságodtól. Most és mindenkor és mindörökké. Amin.

Kiket egykor kiűztél a Paradicsomból, Uram, a fának megízlelése miatt, újra bevezetted őket, kereszted és szenvedésed által, Üdvözítőm és Istenem. Azzal erősíts meg minket, hogy a böjtöt tisztaságban eltöltsük és hódoljunk isteni feltámadásodnak, a megváltó Húsvétnak, a Te Szülőanyád közbenjárásai által.

Az erények küzdőtere nyitva áll; lépjetek be, akik küzdeni akartok, felövezve magatokat a böjt jó harcára; mert akik szabályosan küzdenek, igazságosan megkoszorúztatnak; és felvéve a keresztnek fegyverzetét, szálljunk szembe az ellenséggel. Hit legyen a ledönthetetlen várfalunk, az imádság legyen vértezetünk, az irgalmasság pedig legyen sisakunk; böjt legyen a kardunk, mellyel minden gonoszságot lemetszünk a szívünkről. Aki ezeket cselekszi, elnyeri az igaz koszorút Krisztustól, a mindenek Királyától, az ítélet napján.

Vallomást teszek Rólad, Uram, teljes szívemből; elbeszélem csodálatos dolgaidat.

Dicsérjétek az Urat a mennyekből, dicsérjétek Őt a magasságban. Alliluia.

Ne fordítsd el orcádat a Te szolgádtól, mert gyötrődöm; hamar hallgass meg engem; figyelj az én lelkemre és váltsd meg azt. A Te szabadításod, óh Isten, oltalmazzon engem. Lássák a szegények és vigadjanak. Keressétek az Istent és élni fog lelketek.

Felragyogott a Te kegyelmed, óh Urunk, felragyogott a mi lelkünk megvilágosítása;íme itt az alkalmas idő, íme itt a bűnbánat ideje! Vessük el a sötétség műveit és öltsük fel a világosság fegyvereit, hogy átkelve a böjt nagy tengerén, eljussunk a mi Urunk és Üdvözítőnk Jézus Krisztus harmadnapi feltámadásához, aki üdvözíti a mi lelkünket.

Tehozzád emeltem szemeimet, aki a mennyben lakozol. Íme, mint a szolgák szemei az uruknak kezein, mint a szolgálóleány szemei asszonyának kezein, úgy néznek a mi szemeink a mi Urunkra Istenünkre, mígnem megkönyörül mirajtunk.

Istennek Szűz Szülője örvendezz, kegyelembefogadott Mária; az Úr van Teveled, áldott vagy Te az asszonyok között és áldott a Te méhednek Gyümölcse, mert a mi lelkünk Üdvözítőjét szülted.

Krisztusnak Keresztelője, emlékezz meg mindnyájunkról, hogy megszabaduljunk törvénytelenségeinktől, mert Néked megadatott a kegyelem, hogy közbenjárj érettünk. Dicsőség az Atyának, Fiúnak és Szent Léleknek most és mindenkor és mindörökké. Amin.

Könyörögjetek érettünk, szent apostolok és minden szentek, hogy megszabaduljunk a veszedelmektől és a gyötrelmektől; mert az Üdvözítő színe előtt Ti vagytok a pártfogóink. Most és mindenkor és mindörökkön örökké. Amin.

A Te könyörületedhez folyamodunk, Istennek Szűz Szülője; ne feledkezz meg esedezéseinkről nyomorúságunkban, hanem szabadíts meg minket a veszedelmektől, egyedülvaló Tiszta, egyedülvaló Áldott.

Uram irgalmazz (40-szer). Dicsőség az Atyának, Fiúnak és Szent Léleknek most és mindenkor és mindörökké. Amin.

Aki Keruboknál tiszteltebb és a Szeráfoknál hasonlíthatatlanul dicsőbb vagy, aki az Isten Igét sérületlenül szülted, Istennek valóságos Szülője, Téged magasztalunk.

 Mennybéli Királyunk, a hitet erősítsd, a népeket engeszteld, a világot békéltesd meg, ezt a szent templomot jól őrizd meg, az előttünk eltávozott atyáinkat és testvéreinket helyezd az igazak hajlékába, minket pedig bűnbánatban és hitvallásban fogadj magadhoz, mint jóságos és embereket szerető.

Legtisztább képed előtt hódolunk, Jóságos, vétkeink bocsánatát kérve, Krisztus Isten; mert önként jónak láttad testileg felmenni a keresztre, hogy megszabadítsd az ellenség rabságából azokat, akiket alkottál. Ezért hálával kiáltjuk Hozzád: Örömmel töltöttél el mindeneket Üdvözítőnk, aki eljöttél, hogy üdvözítsd a világot. Most és mindenkor és mindörökkön örökké. Amin.

Örvendezik Benned, Krisztus, a Te Egyházad, így kiáltva: Te vagy, Uram, az én erősségem, menedékem és szilárdságom.

Adj énnékem áhitatot, rossztól való elszakadást és tökéletes megjavulást; nékem, aki elmerültem a test szenvedélyeiben és eltávolodtam Tőled, én Istenem és Királyom és sehonnan reménységet nem kapok; és üdvözíts engem a tékozlót, a Te nagy jóságodért, óh mindenható Jézus, lelkünk üdvözítője.

A fennséges Mózes, a böjt által megtisztulva, meglátta Azt, akit látni vágyott. Őt követve gyarló lelkem, siess megtisztulni a rossztól, a megtartóztatás napján, hogy az Urat, aki néked bűnbocsánatot ad, megláthasd most, mint létező, jóságos és embereket szerető, mindenható Uralkodót.

A böjt második hetét kezdjük meg most derűsen, napról napra megtartva azt, óh testvérek, tüzes szekeret készítve így magunknak, miként a Thesbéből való Illés, a négy nagy erényből. Értelmünket emeljük fel szenvedélytelenül, a testünket vértezzük fel tisztasággal, visszaverve és legyőzve az ellenséget. Dicsőség az Atyának, Fiúnak és Szent Léleknek most és mindenkor és mindörökké. Amin.

Örökséget adtál azoknak, akik félik a Te nevedet. A földnek határairól Tehozzád kiáltottam. Hadd keressek oltalmat szárnyaid árnyékában. Így énekelek majd a Te nevednek mindörökké.

Jertek, tisztítsuk meg magunkat, a szegények iránt való irgalommal és könyörülettel, nem kürtölve szét és nem hirdetve fennen jótékonyságunkat; ne tudja meg a balkéz a jobbkéz cselekedetét, ne szórja szét a hiúság az irgalmasság gyümölcsét; hanem titkon így kiáltsunk a titkok Ismerőjéhez: Atyánk, bocsásd meg vétkeinket, mint embereket szerető.

Az égiek magasztalnak Téged, kegyelembefogadott és érintetlen Anya és mi dicsőítjük kifürkészhetetlen szülésedet. Istennek szűz Szülője, járj közre a mi lelkünk üdvözüléséért.

Ne fordítsd el orcádat a Te szolgádtól, mert gyötrődöm; hanem hallgass meg engem; figyelj az én lelkemre és váltsd meg azt. A Te szabadításod, óh Isten, oltalmazzon engem. Lássák a szegények és vigadjanak. Keressétek az Istent és élni fog lelketek.

Az eszmei Napnak igaz kisugárzásai, istenlátó Apostolok, kérjetek megvilágosítást a mi lelkünknek, szabadítsatok meg minket a szenvedélyek sötét homályától és járjatok közre érettünk, hogy meglássuk az üdvösség napját, közbenjárásotokkal és könyörgésekkel megtisztítva a szívünket, melyet a gonosz megsebzett; hogy ezáltal üdvözülve, hittel magasztaljunk mindenkor Titeket kik legbölcsebb tanításotokkal, a világot megmentettétek…. Üdvözítő Apostolai, földkerekség lámpásai, jótevői és megmentői, akik Isten dicsőségét, mint az egek hirdetitek, ajánljátok fel az Úrnak, állhatatos esedezéseiteket miérettünk, hogy mint tiszta jóillatot fogadja el imádságainkat és méltasson minket arra, hogy az életadó keresztjét mindannyian átöleljük és reá félelemmel tekintsünk. Az előtte való hódolásunk által, áraszd reánk irgalmadat Üdvözítő, mint embereket szerető. Dicsőség az Atyának, Fiúnak és Szent Léleknek most és mindenkor és mindörökké. Amin.

A tékozló módján eltávoztam kegyelmedtől, Uram és elpazarolván jóságodnak gazdagságát, Hozzád menekedtem, óh Könyörületes, így kiáltva: Istenem, vétkeztem; irgalmazz nekem. (2-szer).

Segíts ki minket gyötrelmünkből, mert hiábavaló az emberi segítség.

Ragyogtasd be, óh Úrnak Keresztje, kegyelmednek tündöklő villámaival tisztelőid szívét, kik Istentől kapott szeretettel veszünk körül Téged, a világnak kívánságát, amely által eltűnt tőlünk a könnyek keserűsége és megmenekültünk a halálnak csapdájából és átmentünk a végtelen örömbe. Mutasd meg szépséged ékességét, megadva a megtartóztatás jutalmát szolgáidnak, kik hűséggel kérjük a Te gazdag oltalmadat és a nagy irgalmat.

Örvendezz élethordozó Kereszt, az Egyháznak szépséges Paradicsoma, enyészhetetlenség fája, amely nekünk az örök dicsőség élvezetét fakasztotta; amely által elűzetnek a démonok seregei, s örvendeznek az angyalok rendjei és a hívők gyülekezetei ünnepelnek. Óh legyőzhetetlen fegyver, óh leronthatatlan bástya, királyoknak győzedelme, papok büszkesége; add nekünk is mostan, hogy megérjük Krisztus szenvedését és feltámadását.

Örvendezz élethordozó Kereszt, istenfélelemnek győzhetetlen diadaljelvénye, Paradicsom kapuja, a hívőknek támasza, az Egyháznak védőfala, amely által eltűnt az enyészet és megszűnt és elnyeletett a halál hatalma és a földről az egekbe emelkedtünk. Győzhetetlen fegyverünk, démonoknak ellenfele, vértanúknak dicsősége, szentek igaz ékessége és az üdvösség révpartja, mely ajándékozod a világnak a nagy irgalmat.

Jöjj  elsőnek teremtett emberpár, mely kiestél az égiek soraiból, az embergyilkosnak irigysége miatt, megízlelvén egykor a gyümölcsfa keserű gyönyörét; imol jő a valóban legbecsesebb fa; fussatok és öleljétek által és hittel így kiáltsatok hozzá: Te vagy a mi oltalmunk, legdrágább Keresztfa, melynek gyümölcséből részesülve, elértük az enyészhetetlenséget és elnyertük a hajdani biztonságos Édent és a nagy irgalmat. Dicsőség az Atyának, Fiúnak és Szent Léleknek most és mindenkor és mindörökké. Amin.

Erősíts meg kereszteddel engem, Uralkodó Krisztus, a Te hited kősziláján hogy meg ne rendüljön elmém, az ádáz ellenség támadásaitól, mert egyedül Te vagy Szent.

A Te kereszted, óh Urunk, megszenteltetett; mert abban van gyógyulása a bűnökben szenvedőknek. Általa borulunk le Előtted, irgalmazz nekünk.

Magasztaljátok a mi Urunkat Istenünket és boruljatok le az Ő lábainak zsámolya elé, mert szentséges Ő.

Istennek Szűz Szülője, kérleld a Te Fiadat, aki önként szegeztetett a keresztre és feltámadt a halottaiból, Krisztust a mi Istenünket, hogy üdvözítse a mi lelkünket.

Fölserkenve magasztalunk Téged, óh világ Üdvözítője, békességet találva a keresztedben, mely által megújítottad az emberi nemzetséget, le nem nyugvó világossághoz vezetve minket.

Látván Krisztusnak ma felmutatott drága keresztjét, hódoljunk és hűségesen örvendezzünk, szeretettel megcsókolva azt és kérve a rajta önként megfeszített Urunkat, méltasson mindannyiunkat arra, hogy hódoljunk a drága keresztnek és kárhozatlanul jussunk a feltámadáshoz. Most és mindenkor és mindörökkön örökké. Amin.

A keresztnek, melyre Fiad rászegezve, óh Legtisztább, kitárta érettünk tisztaságos kezeit, áhítattal hódolunk most. Adjál nekünk békességet és engedd, hogy megérjük a világot megváltó szent szenvedéseket és hódoljunk a Húsvét ragyogó, a világot megörvendeztető, az Úrnak nevét viselő, és világosságot hozó napjának.

Az Egyháznak szilárdsága, királyoknak erőssége, szerzetesek büszkesége s megtartója Te vagy, tiszteletreméltó Kereszt; azért Tenéked hódolva, ma szívünkben és lelkünkben megvilágosodunk, Annak isteni kegyelme által, aki Reád szegeztetett, a cselszövő hatalmát lerontotta és az átkot eloszlatta. Dicsőség az Atyának, Fiúnak és Szent Léleknek. Most és mindenkor és mindörökké. Amin.

A gonosz farizeusok fennhéjázó gondolatát kerülni tanított, példabeszédekben a mindenek Ura, s arra nevelt mindnyájunkat, hogy ne vélekedjünk magasabban, mint ahogy kell vélekednünk; s lévén maga a példánk és mintaképünk, a keresztig és halálig magát megüresítette. Hálát adva ezért Néki, mondjuk együtt a vámossal: Aki szenvedtél érettünk és sértetlen maradtál Istenünk, szabadíts meg minket a szenvedélyektől és üdvözítsd a mi lelkünket. Most és mindenkor és mindörökké. Amin.

A Te kereszted előtt hódolunk Urunk és a Te szent feltámadásodat dicsőítjük. (3-szor).

Üdvözítsd Uram a Te népedet és áldd meg a Te örökségedet, Tehozzád kiáltottam, én Uram Istenem.

Megjelöltetett mirajtunk a Te orcádnak világossága, Urunk. Alliluia.

Urunk, ki a kereszten önként kitártad kezeidet, méltass minket arra, hogy szívünk töredelmével hódoljunk előtte, jól megvilágosítva minket a böjttel és az imádsággal, megtartóztatással és jótéteményekkel, mint jóságos és embereket szerető.

Uram, töröld el a bűneimnek sokaságát, könyörületednek sokasága szerint óh Könyörületes és arra is méltass engem, hogy a keresztedet tiszta szívvel nézzem és öleljem, a megtartóztatásnak ebben a hetében, mint embereket szerető.

Örökséget adtál azoknak, akik félik a Te nevedet. A földnek határairól Tehozzád kiáltottam. Hadd keressek oltalmat szárnyaid árnyékában. Így énekelek majd a Te nevednek mindörökké.

Nyújtsd nékem a kezedet, mint Péternek és emelj ki a mélységből Istenem; kegyelmet és irgalmat adj nékem, a Téged mag nélkül szülő és feddhetetlen Anyádnak, s minden szentjeidnek közbenjárásai által. Uram, mielőtt végleg elvesznék, Te üdvözíts engem. Dicsőség Néked, Istenünk, dicsőség Néked.

Aki Néked minden napon énekelek, fogadj engem Istennek Báránya, ki elveszed bűneimet. Lelkemet és testemet teljességgel kezeidbe helyezem, s éjjel-nappal, mint adósod így kiáltok Hozzád: Uram, mielőtt végleg elvesznék, Te üdvözíts engem. Dicsőség Néked, Istenünk, dicsőség Néked.

Óh milyen kimondhatatlan a Te könyörületed, jóságos és türelmes Uram! Óh Bűntelen és Kegyelmes, el ne vessél engem a Te színed elől, hogy én is hálaadóan, örömmel és énekelve így kiáltsak Hozzád: Uram, mielőtt végleg elvesznék, Te üdvözíts engem. Dicsőség az Atyának, Fiúnak és Szent Léleknek most és mindenkor és mindörökké. Amin.

Énekeljetek az Úrnak új éneket, énekelj az Úrnak, egész föld. Énekeljetek az Úrnak, áldjátok az Ő nevét, hirdessétek napról napra az Ő üdvözítését.

Irgalmazz nékem, Isten, irgalmazz nékem.

Segítőm és pártfogóm lett üdvözülésemben az én Istenem és dicsőítem Őt, atyámnak Istene Ő és magasztalom Őt, mert dicsőségesen megdicsőítetett…

Megvallom Néked óh Üdvözítő, bűneimet, amelyeket elkövettem és lelki és testi sebeimet, amelyeket belső gyilkos gondolatok latrok módján ejtettek énrajtam. Bár vétkeztem, Üdvözítő, mégis tudom, hogy Te Emberszerető vagy; együttérzőn fenyítesz meg és készséggel kegyelmezel; meglátod a könnyezőt és mint Atya elősietsz, fogadni a tékozlót.

Aki ajtód elé vetettem magamat, vénségemre ne vess meg engem az alvilág mélységébe, Üdvözítőm, hanem Emberszerető, végem előtt add meg nékem vétkeim elengedését… Istennek Báránya, aki elveszed a mindenek bűneit, vedd le rólam a bűn súlyos bilincseit és mint könyörületes, add meg nékem vétkeim elengedését. Szándékos és szándéktalan vétkeimet, a nyilvánosakat és a titkosakat, ismerteket és ismeretleneket, valamennyit bocsásd meg, mint Isten, Üdvözítő, könyörülj énrajtam és üdvözíts engem… Leborulok Teelőtted Jézus, vétkeztem Ellened, könyörülj énrajtam; vedd le rólam a bűn súlyos bilincseit és mint könyörületes, add meg nékem a bűnbánat könnyeit. Ne ítélkezz énfelettem, előhozva tetteimet, számonkérve szavaimat, vádolva szándékaimat; de elnézve kegyelmedben hitványságaimat, üdvözíts engem óh Mindenható… Lényegfölötti Háromság, akit Egységben imádunk, vedd le rólam a bűn súlyos bilincseit és mint könyörületes, add nékem a bűnbánat könnyeit. Most és mindenkor és mindörökké. Amin. Istennek Szülője, magasztalóidnak reménysége és oltalma, vedd le rólam a bűn súlyos bilincseit és mint tisztaságos Nagyasszony, fogadj engem a bűnbánót.

A Te parancsolataid rendíthetetlen sziklájára, erősítsd meg Krisztus, a Te Egyházadat.

Életemnek forrása vagy, ki a halált lerontottad és Hozzád kiáltok szívemből a végem előtt: Vétkeztem, könyörülj és üdvözíts engem… Irgalmazz nékem óh Uram, irgalmazz énnékem – így kiáltok Hozzád – midőn eljössz az angyalaiddal, hogy megadjad mindenkinek tettei értéke szerint…

Műveidtől ne fordulj el, teremtményedet ne vesd meg, igazságos Bíró, bár mint ember többet vétkeztem minden embernél, óh Emberszerető; de mint a mindenek Urának, hatalmad van elengedni a bűnöket.

Térj magadhoz óh én lelkem és gondold át tetteidet, amelyeket cselekedtél; vedd szemügyre őket és ontsad a könnyidnek csöppjeit; bátran valld meg tetteidet és gondolataidat Krisztusnak, hogy megigazulhass…

A testemben megrokkantam, lelkemben bemocskolódtam, teljesen elborítottak a fekélyek; de Te Krisztus, mert Orvos vagy, mindkettőt gyógyítsd meg a bűnbánat által, moss meg és tisztíts meg engem és tégy engem a hónál is fehérebbé, Üdvözítőm.

Testedet és véredet mindannyiunkért adtad oda a keresztre feszítve óh Ige; testedet, hogy újjáalkoss engem, véredet, hogy tisztává moss engem; lelkedet is odaadtad Krisztus, csak hogy engem Atyádhoz vezessél…

Éjszakából fölserkenve könyörgök Hozzád, Emberszerető, világosíts meg és vezérelj engem parancsolataiddal és taníts meg cselekedni, Üdvözítőm, a Te akaratodat… Szánd meg Uram, szánd meg a Te teremtményedet; vétkeztem, de nézd el nékem, hiszen magad vagy egyedül, természettől fogva tiszta és Terajtad kívül senki más nem mentes szennytől…

Szent Háromság Egy Isten, Téged dicsőítünk: Szent, Szent, Szent vagy, Atya és Fiú és Lélek, egylényegű és mindenkor imádandó Egység. Most és mindenkor és mindörökké. Amin.

Teljes szívemből kiáltottam a könyörületes Istenhez és meghallgatott engem a pokol legmélyéből és kiragadta az enyészetből az én életemet.

Én lelkem, én lelkem, kelj föl, miért szunnyadozol? Közeleg a vég és szoronganod kell; ébredj hát, hogy megkíméljen Krisztus Isten, ki mindenütt jelen van és mindeneket betölt.

Látván Krisztus gyógyhelyét megnyílni és Ádámot tőle meggyógyulni, szenvedett és sebzett lett az ördög és vesztét érezve felzokogott és barátaihoz így kiáltott: Mit tehetek Mária Fiának? Megöl engem ez a Betlehemi, ki mindenütt jelen van és mindeneket betölt.

Vétkeztünk, törvényszegők, igaztalanok voltunk a Te színed előtt és nem tartottuk meg és nem cselekedtük, amit nékünk parancsoltál. Mégse adj át minket a végzetnek, atyáinknak Istene.

Térj meg, tartsál bűnbánatot, tárd fel rejtett dolgaidat; mondd a mindent ismerő Istennek: Egyedül Te tudod Üdvözítő, az én titkos dolgaimat; Temagad irgalmazz nékem, – amiként énekli Dávid,- a Te irgalmasságod szerint.

Irgalmazz a vétkezőnek Üdvözítő, ösztökéld az értelmemet megtérésre, fogadj engem a bűnbánót és könyörülj rajtam, aki így kiáltok Hozzád: Csak Ellened vétkeztem, törvényszegő voltam, irgalmazz énnékem.

A természet megrendült, látván Téged keresztre feszítve; a hegyek s a sziklák félelmükben megrepedtek és a föld megremegett, s az Alvilág feltárult; a napfény pedig elhomályosult, látván Téged óh Jézusom, testben megfeszítve.

Bírám és Ismerőm, aki újból eljössz az angyalaiddal megítélni az egész világot, rámtekintve akkor irgalmas szemeddel és meglátva szánj meg engem és könyörülj rajtam Jézus, aki minden embernél többet vétkeztem.

A hitnek páncélját jól felöltöttétek és a kereszt jelével fölfegyverkezve, bátor harcosoknak bizonyultatok; a zsarnokoknak férfiasan ellenálltatok, az ördög álnokságát lerontottátok; mint győztesek, méltók lettetek a koszorúra. Járjatok közre mindenkor, a mi lelkünk üdvözüléséért. Dicsőség az Atyának, Fiúnak és Szent Léleknek most és mindenkor és mindörökké. Amin.

Fogadd a Te szolgáidnak szavát, óh Istennek tiszta Szűz Szülője és járj közre szüntelenül, hogy elnyerjük vétkeink feloldozását és lelkünknek békességét.

Jó megvallani az Urat és énekelni a Te nevednek, óh Magasságos; hirdetni reggelenként a Te irgalmadat és éjjelenként a Te igazságodat.

Aki a Keruboknál tiszteltebb és a Szeráfoknál hasonlíthatatlanul dicsőbb vagy, aki az Isten Igét sérületlenül szülted, Istennek valóságos Szülője, Téged magasztalunk.

Magasztaljátok a mi Urunkat Istenünket és boruljatok le az Ő lábainak zsámolya elé, mert szentséges Ő. Az Úr uralkodik, reszkessetek népek; Kerubokon ül, rendüljön meg a föld.

Könyörületes és irgalmas az Úr, béketűrő és nagyirgalmú. Áldjad én lelkem az Urat és egész bensőm az Ő szent nevét.

Mily nagyok a Te műveid, Uram; mindeneket bölcsességben teremtettél. Áldjad én lelkem az Urat; én Uram Istenem, felmagasztaltattál nagyon.

Testvéreid a szükségben legyenek hasznodra, mert azért születnek. Az esztelen ember önmagának tapsol és örül, mint a jótálló, aki kezességet vállal a barátjáért. A bűnkedvelő örül a viszályoknak, a keményszívű pedig nem talál jót. A hamis nyelvű ember bajba esik, az esztelen szíve pedig fájdalmat hoz a birtokosának. Nem örül az atya a tanulatlan fiúnak, de az értelmes fiú megörvendezteti az ő anyját. Az örvendező szív erőssé tesz, a szomorú embernek pedig kiszáradnak csontjai. Aki igaztalanul fogad ölébe ajándékokat, annak nem sikerülnek útjai; a bűnös pedig elhajlítja az igazságosság útjait. Értelmes arca van a bölcs férfiúnak, az esztelen szemei pedig a föld végei felé tekintenek. Haragot okoz atyjának az esztelen fiú és keserűséget szülőanyjának. Nem jó az igaz embert megkárosítani, se nem jámbor dolog cselt vetni igazságos hatalmasoknak. Aki takarékoskodik a kemény beszéd kimondásával, nagytudású az, a béketűrő ember pedig értelmes. Bölcsességet tulajdonítanak a balgának is, ha bölcsességre törekszik, aki pedig némává teszi magát, értelmesnek tűnik. Kifogásokat keres az az ember, aki el akar szakadni barátaitól, de minden időben megvetett lesz. Nem érzi a szükségét a bölcsességnek az észben szűkölködő, inkább az esztelenséget követi. Amikor eljut a bűnös a gonoszság legmélyére, nem törődik fele, de becstelenség és gyalázat borítja el őt. Mély víza  beszéd az ember szívében, folyó árad onnan és élet forrása. Nem jó a bűnös orcáját csodálni, se nem jámbor dolog kiforgatni az igazságot az ítéletben.

Védelmező Hadvezérnőnk, Istennek Szülője! Megszabadulván a csapásoktól, hálaadással jegyzik fel győzelmi ünnepedet a Te szolgáid. De mert hatalmad megtörhetetlen, szabadíts meg minket minden veszélytől, hadd énekeljünk Néked: Örvendezz, érintetlen Menyasszony!

Megnyitom a számat és megtelik lélekkel és szózatot zengek a Királynő Anyának és vidáman ünnepelve mutatkozom meg és örvendve énekelem az Ő csodáit.

A Te magasztalóidat, akik lelki közösséget alkotnak, erősítsd meg Istennek Szülője, ki élő és bőséges forrás vagy és isteni dicsőségedben méltasd őket a dicsőség koszorújára.

Az angyalok minden serege elámult, a Te megtestesülésed nagy művén; mert mindenkitől elérhető Embernek látta, az elérhetetlen Istent, aki közöttünk él s ezt hallgatja mindnyájunktól: Alliluia.

Nem evés és ivás az Isten Országa, de igazság és megtartóztatás, megszentelődéssel együtt. Azért nem is a gazdagok jutnak oda, hanem akik a szegények kezeibe tették le a kincseiket. Ezt tanítja Dávid próféta is, mondván: Igaz az az ember, aki egész nap irgalmaz és az Úrban gyönyörködik és világosságban járva, soha meg nem botlik. Mindezek a mi okulásunkra írattak, hogy böjtölve jóságosan cselekedjünk és az Úr megadja nékünk a földiek helyett a mennyieket. Most és mindenkor és mindörökké. Amin.

Dicsérjétek az Urat a mennyekből, dicsérjétek Őt a magasságban. Alliluia. Örök emlékezetben lesz az igaz. Alliluia.

Minden szenteknek és Isten Szülőjének közbenjárására, Urunk, add nekünk a Te békességedet és irgalmazz nekünk, mint egyedül Könyörületes. Dicsőség az Atyának, Fiúnak és Szent Léleknek most és mindenkor és mindörökké. Amin.

Óh Mennyei Seregek öröme és a földi embereknek hatalmas oltalma, tisztaságos Hajadon, üdvözíts bennünket, akik Hozzád folyamodunk, mivel reménységeinket, Isten után csak Tehozzád fűztük, Istennek Szülője.

Aki őrzi a száját és a nyelvét, megóvja a szorongatástól a lelkét. Az arcátlant és a gőgöst és a nyeglét kártevőnek nevezik, aki pedig tartja a haragot, törvénytelen az. A vágyak megölik a restet, mert kezei nem akarnak bármit is tenni. A bűnös egész napját gonosz kívánságok közt tölti, az igaz pedig szüntelenül irgalmaz és könyörül. A bűnösök áldozatai utálatosak az Úr előtt, mivel törvénytelenül mutatják be azokat. A hamis tanú elpusztul, az engedelmes ember pedig nyugodtan beszélhet. A bűnös ember szemtelen orcával ellenkezik, az egyenes lelkű pedig maga látja útjait. Nincsen bölcsessége, nincs bátorsága, nincs tanácsa az Úrral szemben. a bűnösnek. Készen áll a ló az ütközet napján, de az Úrtól van a segítség. Kívánatosabb a jó hírnév a nagy gazdagságnál, feljebbvaló az ezüstnél és az aranynál a jóságos kegyelem. A gazdag és a szegény szembekerülnek egymással, pedig mindkettőjüket az Úr alkotta. Látván az okos, hogy a gonosz kegyetlenül bűnhődik okul belőle, az esztelenek pedig közömbösen elmennek mellette és kárukat látják. A bölcsesség következménye az Úr félelme, gazdagság, dicsőség és élet. Dicsőség az Atyának, Fiúnak és Szent Léleknek most és mindenkor és mindörökké. Amin.

Az általános feltámadást szenvedéseid előtt igazolván, a halottakból fölkeltetted Lázárt, Krisztus Isten; ezért mi is mint ama gyermekek, kik a győzelem jelképét hozták Néked, a halál Legyőzőjének, így kiáltunk Hozzád: Oszanna a magasságban! Áldott, aki az Úr nevében jő!

Valahányan Krisztusban keresztelkedtetek, Krisztusba öltözködtetek. Alliluia (3-szor).

Az Úr az én megvilágosodásom és Üdvözítőm; kitől féljek? Az Úr az én életemnek védelmezője; kitől rettegjek?

Eltemettettünk Veled a keresztségben, Krisztus Isten és méltóvá lettünk az örök életre a feltámadásod által és magasztalva kiáltunk Hozzád: Oszanna a magasságban! Áldott, aki az Úr nevében jő!

Magasztalunk Téged, életadó Krisztus: Oszanna a magasságban! Mi is így kiáltunk Hozzád: Áldott, aki az Úr nevében jő!

Félelmetes dolog az Élő Isten kezébe esni. Bírája Ő a szív emlékezéseinek és gondolatainak; senki sem mehet be Hozzá, kísérte a feddhetetlen hitet, hanem alázattal s félelemmel közeledjünk a Krisztushoz, hogy irgalmat nyerjünk és kegyelmet lelkünknek, jókor jövő segítségül.

Szentélyed ragyogásába hogyan lépjek én méltatlan? Mert ha bemenni merészelnék a nászcsarnokba, köntösöm elárul engem mert nem menyegzőre való, s az angyalok megkötözve kivetnek onnan engem. Tisztítsd meg lelkemnek szennyét Uram és üdvözíts engem, mint embereket szerető (2-szer).

Midőn eljössz dicsőségedben Jézus, az angyali hatalmakkal és leülsz az ítélet trónjára, ne rekessz ki engem óh Jó Pásztor; mert ismered a jobbod felől való utakat, a bal felőliek pedig romlásba vezetnek. Ne pusztíts el a kecskékkel engem, aki a bűn által durva lettem, hanem számlálj a jobbod felől álló juhokhoz és üdvözíts engem, mint embereket szerető.

Íme rád bízza a tálentumot az Uralkodó, óh én lelkem; félelemmel fogadd el az adományt, adj kölcsön az adományozónak, osszad szét a szegényeknek és szerezd meg barátodnak az Urat, hogy a jobbja felől állhass, midőn eljő dicsőséggel és meghallod az Ő boldogító szavát: Menj be szolgám, a te Urad örömébe. Méltass arra Üdvözítő, engem az eltévedettet, a Te nagy irgalmadért.

Uram, a Te irgalmad örökkévaló; ne vesd meg kezeidnek alkotásait. Vallomást teszek Rólad, Uram, teljes szívemből.

Ments meg engem, Uram, a gonosz embertől; az igaztalan férfiútól szabadíts meg engem. Akik igaztalanságot gondoltak a szívükben, egész napon át.

Ments meg engem ellenségeimtől, Istenem és támadóimtól szabadíts meg engem. Védj meg engem a törvénytelenséget művelőktől.

A testvérszeretet legyen a sajátunk, mint Krisztusban testvéreknek, ne pedig részvétlenség felebarátainkhoz, nehogy mi is elítéltessünk, mint ama könyörtelen szolga a dénárokért és mint Júdás kárt valljunk a késő bánatunkkal. Dicsőség az Atyának, Fiúnak és Szent Léleknek most és mindenkor és mindörökké. Amin.

Aki felöltötte a világosságot mint köntöst, ruhátlanul állt az ítélet elé és arcára ütéseket fogadott olyan kezektől, amelyeket Ő alkotott; a törvényszegő nép keresztre szegezte a dicsőség Urát. Akkor meghasadt a templomnak kárpitja; a napvilág elhomályosult, mert nem nézhette Isten megcsúfoltatását, akitől a mindenek rettegnek. Őnéki hódoljunk. A tanítvány megtagadta, a lator meg így kiáltott: Emlékezz meg rólam, Uram, a Te Országodban. Dicsőség az Atyának, Fiúnak és Szent Léleknek most és mindenkor és mindörökké. Amin.

Békéltesd meg a világot Urunk, aki a Szűz által testet venni kegyeskedtél szolgáidért, hogy egyetértően dicsőítsünk Téged, óh Emberszerető.

Így szól az Úr a zsidókhoz: Én népem, mit cselekedtem néked, avagy mivel bántottalak meg? Világtalanjaidat látokká tettem, bélpoklosaidat megtisztítottam, ágyban fekvő betegeidet fölkeltettem. Én népem, mit cselekedtem néked és mivel viszonoztad azt Nékem? A mannáért epét adtál, a vízért ecetet, szeretetemért a keresztre szegeztél. Ámde már nem tűrök tovább: elhívom a nemzeteket és ők dicsőítnek majd, az Atyával s a Lélekkel együtt és Én ajándékul adom nékik az örök életet.

Ma meghasad a templom kárpitja, intelemül a törvényteleneknek és a nap elrejti sugarait, látván keresztrefeszítve az Uralkodót.

Izráel törvényhozói, zsidók és farizeusok, az apostolok gyülekezete így kiált hozzátok: Íme, az a templom, amelyet lerontottatok és íme a Bárány, akit keresztre feszítettetek és a sírba helyeztetek, de tulajdon hatalmánál fogva feltámadott. Ne ámítsátok hát magatokat óh zsidók; hiszen Ő az, ki megmentett benneteket a tengerben és táplált a pusztaságban; Ő a világnak élete, világossága és békessége. Dicsőség az Atyának, Fiúnak és Szent Léleknek most és mindenkor és mindörökké. Amin.

Ma a kereszten függ Az, aki a földet a vizekre függesztette (3-szor). Töviskoszorút helyeznek az angyalok Királyára. Hamis bíborba borítják Azt, aki az eget fellegekbe borította. Arculütést fogad el Az, aki a Jordánban Ádámot megszabadította. Szegekkel a keresztre feszítik az Egyháznak Vőlegényét. Lándzsával átszúrják a Szűz Fiát. Hódolunk a Te szenvedéseidnek, Krisztus (3-szor). Mutasd meg nekünk a Te dicsőséges feltámadásodat is.

Ne úgy ünnepeljünk, mint a zsidók; hiszen a mi Pászkánk Krisztus Isten, miérettünk áldoztatott fel; hanem tisztítsuk meg önmagunkat minden szennyfoltunktól, s megtisztultan könyörögjünk Hozzá: Támadj fel óh Urunk és üdvözíts minket, mint Embereketszerető.

A Te kereszted óh Urunk, élet és feltámadás a Te népednek; abban bizakodva magasztalunk Téged, a mi keresztrefeszített Istenünket. Irgalmazz nekünk. Dicsőség az Atyának, Fiúnak és Szent Léleknek most és mindenkor és mindörökké. Amin.

Midőn Téged felfüggesztve látott, így kiáltott fel óh Krisztus, a Te Szülőanyád: Mily különös titkot látok, óh én Fiam! Hogyan halsz meg a keresztfán, testileg reászegezve, óh életnek Adományozója?

Megváltottál minket drága véreddel a törvény átkától; keresztre szegeztetvén és lándzsával átszúrván, az embereknek a halhatatlanság forrását fakasztottad. Üdvözítőnk, dicsőség Néked.

Emlékezz meg rólunk, Urunk, midőn eljössz a Te Országodba. Boldogok a lelki szegények, mert övék a Mennyeknek Országa. Boldogok, akik bánkódnak, mert ők megvigasztaltatnak. Boldogok a szelídek, mert ők öröklik a földet. Boldogok, akik éhezik és szomjúhozzák az igazságot, mert ők megelégíttetnek. Boldogok az irgalmasok, mert ők irgalmasságot nyernek. Boldogok a szívükben tiszták, mert ők meglátják az Istent. Boldogok a békéltetők, mert ők Isten fiainak neveztetnek. Boldogok, akiket üldöznek az igazságért, mert övék a Mennyeknek Országa. Boldogok vagytok, ha szidalmaznak és üldöznek titeket és hazudva, minden gonoszságot mondanak ellenetek Énérettem. Örvendezzetek és vigadjatok, mert bőséges a ti jutalmatok a mennyekben.

Aki keresztre emelkedtél és a halál hatalmát megtörted és mint Isten eltörölted az adósságlevelünket, add meg nekünk is a lator bűnbánatát, egyedülvaló Emberszerető Urunk, mert hittel imádunk Téged és így kiáltunk Hozzád Krisztus Istenünk: Emlékezz meg mirólunk is a Te Országodban. Dicsőség az Atyának, Fiúnak és Szent Léleknek most és mindenkor és mindörökké. Amin.

Méltóképen könyörögünk, hogy az Atyát, a Fiút és a Szent Lelket, mi hívők valamennyien egyetértően dicsőítsük: az Istenségnek Egységét, amely három Tulajdonságban van jelen és amely össze nem vegyíthető, egyszerű és oszthatatlan és megközelíthetetlen, s amely által megváltatunk a pokol tüzétől. Most és mindenkor és mindörökké. Amin.

A Te Anyádat óh Krisztus, aki testben mag nélkül szült Téged, a valóban Szűzet, ki a szülés után is sértetlen maradt, Őt hívjuk közbenjárónak Eléd, nagyirgalmú Uralkodónk, hogy bűnbocsánatot ajándékozz nekünk, kik mindenkor így kiáltunk Hozzád: Emlékezz meg rólunk is óh Üdvözítő, a Te Országodban.

Elosztották ruháimat maguk között és köntösömre sorsot vetettek. Istenem, én Istenem, figyelj reám; miért hagytál el engem?

Akit érettünk keresztre feszítettek, jertek dicsérjük mindnyájan; mert Őt látván a keresztfán Mária, így szólott: Bár a keresztet szenveded, Te vagy az én Fiam és Istenem.

Dicsérjük, áldjuk és imádjuk az Urat, énekelve és magasztalva Őt mindörökké.

Aki a Keruboknál tiszteltebb és a Szeráfoknál hasonlíthatatlanul dicsőbb vagy, aki az Isten Igét sérületlenül szülted, Istennek valóságos Szülője, Téged magasztalunk.

A latort még aznap a Paradicsomra méltattad Uram; a kereszt fájával világosíts meg és üdvözíts engem is (3-szor).

Jó megvallani az Urat és énekelni a Te nevednek, óh Magasságos, hirdetetni reggelenként a Te irgalmadat és éjjelenként a Te igazságodat.

Megváltottál minket drága Véreddel a törvény átkától; keresztre szegeztetvén és lándzsával átszúratván, az embereknek a halhatatlanság forrását fakasztottad. Üdvözítőnk, dicsőség Néked.

Aki a keresztre emelkedtél és a halál hatalmát megtörted és mint eltörölted az adósságlevelünket, add meg nekünk is a lator bűnbánatát, egyedülvaló Emberszerető Urunk, mert hittel imádunk Téged és így kiáltunk Hozzád Krisztus Istenünk: Emlékezz meg mirólunk is a Te Országodban. Dicsőség az Atyának, Fiúnak és Szent Léleknek most és mindenkor és mindörökké. Amin.

Akit minden időben és minden órában, a mennyben és a földön imádnak és dicsőítenek, Krisztus Isten, aki hosszantűrő, nagyirgalmú és igen könyörületes vagy, aki az igazakat szereted és a bűnösöknek irgalmazol és aki az eljövendő javak ígéretével üdvösségre hívsz mindeneket, Temagad Urunk, fogadd el ebben az órában is a mi fohászkodásunkat és vezéreld a mi életünket a Te parancsolataid szerint. Szenteld meg lelkünket, tedd tisztává testünket, igazítsd gondolatainkat,k tisztítsd meg értelmünket és szabadíts meg minket minden bánkódástól, bajtól és fájdalomtól. Végy körül minket szent angyalaiddal, hogy az ő őrködésüktől oltalmazva és vezérelve, a hit egységére és a Te megközelíthetetlen dicsőséged ismeretére jussunk; mert áldott vagy mindörökkön örökké. Amin.  Uram irgalmazz (3-szor). Dicsőség az Atyának, Fiúnak és Szent Léleknek most és mindenkor és mindörökké. Amin.

Aki a Keruboknál tiszteltebb és a Szeráfoknál hasonlíthatatlanul dicsőbb vagy, aki az Isten Igét sérületlenül szülted, Istennek valóságos Szülője, Téged magasztalunk…

Krisztus, igaz Világosság, aki megvilágosítasz és megszentelsz a világra jövő minden embert, jelöltessék meg rajtunk a Te orcádnak világossága, hogy megláthassuk abban a megközelíthetetlen Világosságot; és irányítsd lépteinket a Te parancsolataid munkálkodására, a Te tisztaságos Anyádnaké s minden szentjeidnek közbenjárásai által. Amin.

Áldott az Úr Isten, mindenható Atya, Úr Jézus Krisztus, egyszülött Fiú és Szent Lélek; egy Istenség, egy Hatalom, irgalmazz nékem bűnösnek és Néked tetsző ítélettel üdvözíts engem, a Te méltatlan szolgádat; mert áldott vagy mindörökkön örökké. Amin.

Minthogy nincsen bátorságunk a sok bűnünk miatt, Te kérleld a Szülöttedet, Istennek Szűz Szülője; mert nagy hatása van az Anya könyörgésének az Uralkodó jóindulatára. Ne vesd meg a bűnösök esedezéseit óh Tisztaságos, mert irgalmas és kész üdvözíteni Ő, ki érettünk szenvedni is hajlandó volt.

Hamar érjen el minket a Te könyörületed, Urunk, mert elnyomorodtunk nagyon; segíts meg minket, Üdvözítő Istenünk, a Te neved dicsőségéért. Urunk, szabadíts meg minket és könyörülj a mi bűneinken, a Te nevedért.

Seregeknek Ura és Istene és egész teremtésnek Alkotója, aki sejthetetlen irgalmad nagyságában leküldötted a Te egyszülött Fiadat, a mi Urunkat Jézus Krisztust a mi nemzetségünk üdvözítésére és az Ő drága keresztje által eltépted bűneink adósságlevelét és diadalmaskodtál benne a sötétség fejedelemségei és hatalmasai felett; Temagad, embereket szerető Uralkodónk, fogadd el a mi bűnösök hálaadó és könyörgő imádságait is és szabadíts meg minket minden pusztító és sötét vétektől és romlásunkat kereső minden látható és láthatatlan ellenségektől. Szegezd le testünket a Te félelmeddel és ne hajtsd a mi szívünket a gonoszság beszédeire és gondolataira, hanem a Te szereteteddel sebezd meg lelkünket, hogy mindenkor Reád tekintve és a Nálad lévő világosságtól vezérelve, Téged, a megközelíthetetlen és örökkévaló Világosságot szemlélve, szüntelenül magasztalást és hálaadást zengjünk Néked, a kezdet nélkül való Atyának, a Te egyszülött Fiaddal és szentséges, jóságos és éltető Lelkeddel együtt, most és mindenkor és mindörökkön örökké. Amin.

Aki miérettünk a Szűztől születtél és keresztrefeszítést szenvedtél, óh Jóságos, ki a halált haláloddal leigáztad és mint Isten megmutattad a feltámadást, meg ne vesd a kezed alkotásait; mutasd meg emberszeretetedet, óh Irgalmas, fogadd a Szülődnek, Isten Szülőjének érettünk való közbenjárását és üdvözítsd, Üdvözítőnk, keservesen bánkódó népedet.

Ne adj át minket a pusztulásnak, a Te szent nevedért és ne bontsd fele a Te szövetségedet és ne vond meg tőlünk irgalmadat, Ábrahámért, a Te kedveltedért és Izsákért, a Te szolgádért és Izraelért, a Te szentedért.

Szentséges Háromság, egylényegű Hatalom, oszthatatlan Királyság, minden javak Kútfeje, légy kegyes hozzám bűnöshöz, erősítsd meg, tedd értelmessé szívemet és moss le rólam minden tisztátalanságot. Világosítsd meg elmémet, hogy mindenkor dicsőítselek, dicsérjelek és imádjalak, mondván: Egy a Szent, egy az Úr, Jézus Krisztus, az Atya Isten dicsőségére. Amin.

Legyen áldott az Úr neve, mostantól és mindörökké (3-szor)

Dicsőség az Atyának, Fiúnak és Szent Léleknek most és mindenkor és mindörökké. Amin.

Valóban méltó boldog nevezni Téged, Istennek Szülőjét, az örökké boldogságost és feddhetetlent és a mi Istenünknek Anyját.

Istennek Szentséges Szülője, üdvözíts minket.

Aki a Keruboknál tiszteltebb és a Szeráfoknál hasonlíthatatlanul dicsőbb vagy, aki az Isten Igét sérületlenül szülted, Istennek valóságos Szülője, Téged magasztalunk.

Ne sirass Engem Anyám, a sírban látván Fiadat, kit méhedben mag nélkül fogadtál; mert feltámadok és megdicsőülök és mint Isten dicsőségben fölemelem azokat, kik hittel és szeretettel szüntelenül magasztalnak Téged.

Kelj fel, Urunk, segíts meg minket és válts meg bennünket a Te nevedért.

Kelj fel, én Uram Istenem, emelkedjék fel a Te karod és ne feledkezzél meg szegényeidről végképen. Vallomást teszek Rólad, Uram, teljes szívemből; elbeszélem minden csodálatos dolgaidat.

Támadjon fel az Isten és szóródjanak szét az Ő ellenségei és meneküljenek az Ő színe elől, akik gyűlölik Őt. Amiként szertefoszlik a füst, úgy oszoljanak széjjel, amiképpen elolvad a viasz a tűz közelségétől. Úgy vesszenek el a bűnösök az Isten színe elől és az igazak örvendezzenek.

Örvendezzék az én lelelem az Úrban, mert az üdvösség köntösébe öltöztetett engem, az öröm palástjával vett engem körül, mint vőlegénynek tett föl nékem koszorút és mint menyasszonyt díszített föl ékességgel;  és mint ahogyan  a föld kihajtja a virágait és a kert kisarjasztja a magvait,úgy kelti föl az Úr az igazságosságot és az örvendezést minden nemzetek előtt. Sionért nem hallgatok és Jeruzsálemért nem engedek ,amíg föl nem derül, mint fényesség az Én igazságosságom és az Én üdvözítésem mint fáklya, nem lobog. És meglátják a nemzetek a te igazságodat és minden királyok a te dicsőségedet és új neveden neveznek majd téged, amelyet az Úr határoz meg és a szépség koszorúja leszel az Úr kezében és a királyság koronája a te Istened kezében. És nem neveznek többé Elhagyatottnak és földedet nem nevezik többé Pusztaságnak; mert így hívnak majd téged: Én Akaratom; földedet pedig: Lakott Föld. Mert gyönyörködik benned az Úr és földed együttlakottá lesz. És amiként egybekel az ifjú a szűzzel, úgy kelnek egybe veled fiaid és lesz, hogy amiképpen örül a vőlegény a menyasszonynak, úgy örül majd néked az Úr.

Az Úr lelke van rajtam, mivel felkent engem, hogy a szegényeknek örömhírt vigyek; elküldött engem, hogy  a megtört szívűeket meggyógyítsam, hogy  a foglyoknak elbocsátást hirdessek és a vakoknak szemük megnyílását, hogy hirdessem az Úr kedves esztendejét és az ítélkezés napját, hogy megvigasztaljak minden sírókat, hogy Sion siratóinak dicsőséget adjak hamu helyett, örvendezés kenetét a gyászolóknak, dicsőség ékességét a csüggedés lelke helyett. És az igazságosság nemzedékének neveztetnek majd, az Úr vetésének, az Ő dicsőségére és felépítik az örök pusztaságokat, az egykor kipuszultakat felkeltik és felújítják a puszta városokat, melyek nemzedékekre kipusztultak. És eljönnek az idegenek, legeltetve juhaidat és másfajú szántóvetők és szőlőmunkások. Ti pedig az Úr papjainak hívattok majd, Isten szolgáinak; a nemzetek erejét eszitek és a földet és örök örvendezés lesz a fejük fölött. Mert Én vagyok az Úr, aki szeretem az igazságosságot és gyűlölöm az igaztalansággal szerzett zsákmányt é fáradozásukat az igazaknak adom és örök szövetséget kötök velük. És ismeretessé lesz a nemzetek közt az ő magjuk és ivadékaik a népek között; mindenki, aki látja őket, felismeri őket, hogy ők az Úrtól megáldott magok és örvendezéssel örvendeznek az Úrban.

Áldott vagy, Urunk, atyáinkanak Istene és dicséretes és dicsőített a Te neved mindörökké. Mert igazságos vagy mindenekben, amiket velünk cselekedtél és minden műveid igazak és egyenesek a Te utaid és minden ítéleteid igazságosak és az igazság ítéletét cselekedted mindenekben, amikkel minket sújtottál és atyáink szent városát, Jeruzsálemet. Mert igazságban és ítéletben sújtottál minket mindezekkel, a mi bűneinkért. Mert vétkeztünk és törvénytelenséget cselekedtünk midőn elpártoltunk Tőled és mindenekben vétkeztünk és parancsolataidra nem hallgattunk és nem tartottuk meg azokat, sem úgy nem cselekedtünk, ahogyan megparancsoltad nekünk, hogy jól legyen dolgunk…

Áldott vagy, Urunk, atyáinknak Istene, aki fölöttébb dicséretes és magasztalt vagy mindörökké és áldott a Te dicsőségednek szent, fölöttébb dicséretes és magasztalt neve mindörökké. Áldott vagy a Te szent dicsőséged templomában, aki fölöttébb dicséretes és magasztalt vagy mindörökké. Áldott vagy Te, aki letekintesz a mélységekre, aki a Kerubokon nyugszol, aki fölöttébb dicséretes és magasztalt vagy mindörökké. Áldott vagy a Te Országod dicsőséges trónján, aki fölöttébb dicséretes és magasztalt vagy mindörökké. Áldott vagy Te a mennynek boltozatján, aki fölöttébb dicséretes és magasztalt vagy mindörökké.

Az egész föld hódoljon Néked és énekeljen Néked; énekeljen a Te fennséges nevednek. ujjongjon az Úrhoz az egész föld; énekeljetek az Ő nevének.

Midőn leszállottál a halálba, Halhatatlan Élet, megölted a poklot az Istenség villámával, midőn pedig a halottakat a föld mélyéből feltámasztottad, minden Mennyei Hatalmak így kiáltottak: Életadó Krisztus Istenünk, dicsőség Néked.

A Te feltámadásodat, Krisztus Üdvözítő, angyalok dicsérik a mennyekben; méltass minket is a földön, hogy tiszta szívvel dicsőítsünk Téged.

Krisztus feltámadt halottaiból, halállal eltiporván a halált és a sírban lévőknek, életet ajándékozván (3-szor)

Feltámadás napja van, örvendezzünk népek! Húsvét van, az Úrnak Húsvétja! Mert a halálból az életbe és a földről az égbe, vezetett át Krisztus Isten minket, kik győzedelmi éneket énekelünk.

Tisztítsuk meg érzékeinket és lássuk meg Krisztust, aki a feltámadás elérhetetlen fényében tündököl és halljuk meg Őt amint derűsen „Örvendezzetek!”mondja nékünk, kik győzedelmi éneket énekelünk. A mennyek méltóképpen örvendezzenek, a föld pedig vigadjon, ünnepeljen az egész látható és láthatatlan világ, mert feltámadt Krisztus az örökkévaló örvendezés.

Jertek új italt igyunk, ne a terméketlen kőből elővarázsoltat, hanem az enyészhetetlenség forrását, amely Krisztus sírjából fakad, akiben megerősíttetünk.

Megelőzvén a hajnalt a Máriát körülvevő asszonyok, s a kősziklát a sírboltról elhengerítve találván, ezt hallották az angyaltól: Miért keresitek a halottak között mint embert Azt, aki az örök Világosságban van? Lássátok az Ő halotti vásznait; fussatok és hirdessétek a világnak, hogy feltámadott az Úr, megölvén a halált, mert Istennek Fia Ő, ki üdvözíti az emberek nemzetségét.

Bár leszálltál a sírba óh Halhatatlan, megtörted a pokol hatalmát és feltámadtál, mint győzedelmes, Krisztus Isten, mondván a kenethozó asszonyoknak: Örvendjetek! és apostolaidnak békességet ajándékozván az elesetteknek pedig megadván a feltámadást.

Látván Krisztus feltámadását, hódoljunk szent Urunk Jézus előtt, aki egyedül bűn nélkül való. Kereszted előtt hódolunk, Krisztus és a Te szent feltámadásodat magasztaluk és dicsőítjük. Mert Te vagy a mi Istenünk és Rajtad kívül mást nem ismerünk; a Te nevedet szólítjuk. Jertek minden hívők, hódoljunk Krisztus szent feltámadásának, mert íme, a kereszt által öröm szállt az egész világra. Mindenkor áldva az Urat, dicsőítjük az Ő feltámadását, mert eltűrve értünk a keresztet, halállal megtörte a halált (3-szor).

A halálnak ünnepeljük a halálát, a pokolnak lerontását és az új örök élet kezdetét és ujjongva magasztaljuk ennek Okozóját, atyáinknak egyedül áldott és fölöttébb dicsőséges Istenét. Valóban mily szent és ünnepélyes ez az üdvösséges és fénytsugárzó éjszaka, mely előhírnöke a feltámadás tündöklő napjának, amelyen az időtlen Világosság, a sírból testileg, mindeneknek felragyogott.

Ez a kiválasztott és szent nap, a hétnek első napja a királynő és úrnő, az ünnepek ünnepe és ünnepélyek ünnepélye, melyben áldjuk Krisztust mindörökké.

Tündökölj, tündökölj, Új Jeruzsálem; mer az Úr dicsősége felvirradt fölötted! Vigadj most és örvendezz Sion, te pedig Istennek tiszta Szülője, gyönyörködj Szülötted feltámadásában.

Minden lehellet dicsérje az Urat! Dicsérjétek az Urat a mennyekből, dicsérjétek Őt a magasságban. Téged illet a dicséret, óh Isten. Dicsérjétek Őt minden angyalai, dicsérjétek Őt minden Ő seregei. Téged illet a dicséret, óh Isten. Dicsérjétek Őt az Ő hatalmas cselekedeteiért, dicsérjétek Őt az Ő nagyságának sokasága szerint. Magasztaluk a megváltó szenvedéseidet Krisztus és dicsőítjük feltámadásodat. Dicsérjétek Őt a harsona szavával, dicsérjétek Őt hárfával és citerával. Aki a keresztet elszenvedted és a halált megszüntetted és halottaiból feltámadtál, tedd békéssé életünket Urunk, mint egyedül Mindenható. Dicsérjétek Őt dobbal és körtánccal, dicsérjétek Őt hegedűvel és fuvolával. Ki az alvilágot leigáztad, s az embert feltámasztottad, a feltámadásod által Krisztus, méltass minket arra, hogy tiszta szívvel dicsérjünk és dicsőítsünk Téged. Dicsérjétek Őt zengő cimbalmokkal, dicsérjétek Őt ujjongó cimbalmokkal. Minden lehellet dicsérje az Urat! Isteni leereszkedésedet dicsérve, magasztalunk Téged Krisztus. A Szűztől születtél, s nem váltál el az Atyától; mint Ember szenvedtél és önként vállaltad a keresztet; feltámadtál a sírboltból, mint palotából kilépve, hogy üdvözítsd a világot. Urunk, dicsőség Néked.

Támadjon fel az Isten és szóródjanak szét az Ő ellenségei és meneküljenek az Ő színe elől, akik gyűlölik Őt…

A Te feltámadásod Krisztus Üdvözítő, beragyogta az egész földkerekséget és általa visszahívtad a Te teremtményedet. Mindenható Urunk, dicsőség Néked.

Krisztus feltámadt halottaiból, halállal eltiporván a halált és a sírban lévőknek, életet ajándékozván (3-szor).

Szájadnak kegyelme, mint tündöklő fáklya, ragyogta be a világmindenséget; elhintette a világban az önzetlenség kincseit, megmutatta nekünk az alázatosság fennköltségét. Aranyszájú János atyánk, aki igéddel neveltél, járj közre Krisztusnál, az Igénél és Istennél, hogy üdvözítse a mi lelkünket. 

Hangommal az Úrhoz kiáltottam; hangommal Istenhez szólottam és Ő figyelt reám. Gyötrelmem napján az Istent kerestem.

Megemlékezem a Te nevedről minden nemzedékről nemzedékre. Halljad leányzó és lássad és hajtsd ide füledet.

Fogadd füledbe, Isten, az én imádságomat és nem vesd meg könyörgésemet. Figyelj reám és hallgass meg engem.

Énekeljetek a mi Istenünknek, énekeljetek! Énekeljetek a mi Királyunknak, énekeljetek! Minden népek tapsoljatok kezeitekkel, ujjongjatok Istenhez az örömnek hangján.

Szeretlek Uram, én erősségem; az Úr az én szilárdságom, menedékem és szabadítóm. Az én Istenem a segítőm és Őbenne reménykedem.

Az egész földön elterjedt az ő szavuk és a földkerekség határáig az ő igéik. Az egek beszélik Isten dicsőségét és kezeinek alkotásait hirdeti az égboltozat.

Örökséget adtál azoknak, akik félik a Te nevedet. A földnek határairól Tehozzád kiáltottam.

Erősíts meg egem Krisztus, parancsolataid sziklájára és világosíts meg orcád világosságával, mert nincsen szent Rajtad kívül, óh Emberszerető.

Amiképpen tanítványaid közt megjelentél Üdvözítő, békességet adva nekik, höjj el miközénk is és üdvözíts minket.

Téged, a sugárzó fáklyát és Istennek Anyját, a tündöklő dicsőséget és minden teremtményeknél feljebbvalót, énekekben magasztalunk.

Érints meg ahogyan akarsz – mondotta Krisztus Tamásnak – nyújtsd kezedet és ismerj föl, hogy csontjaim vannak és földi testem; és ne légy többé hitetlen, hanem higgy mint a többiek. Amaz pedig felkiáltott: Istenem és Uram vagy Te; dicsőség a Te feltámadásodnak. Dicsőség az Atyának, Fiúnak és Szent Léleknek most és mindenkor és mindörökké. Amin.

A mi esti imáinkat fogadd el Szent Urunk és add meg nekünk bűneink bocsánatát; mert egyedül Te mutattad meg a világnak a feltámadást.

Minden szenteknek és Isten Szülőjének közbenjárására, Urunk, add nekünk a Te békességedet és irgalmazz nekünk, mint egedül Könyörületes. Dicsőség az Atyának, Fiúnak és Szent Léleknek most és mindenkor és mindörökké. Amin.

A kenetet a sírodhoz buzgón hozó asszonyok, óh Üdvözítő, örvendeztek lélekben az angyal ragyogásának, Téged pedig mindenek Istenének hirdettek és a tanítványokhoz így kiáltottak: Valóban feltámadott a sírból a mindenek Élete.  Dicsőség az Atyának, Fiúnak és Szent Léleknek most és mindenkor és mindörökké. Amin. Tanítványaidnak kara, együtt vigad a kenetvivő asszonyokkal, mert azokkal közös ünnepet ünnepel, a Te feltámadásod dicsőségére és tiszteletére. Velük együtt mi is így kiáltunk Hozzád: Embereket szerető Urunk, add meg a Te népednek a nagy irgalmat.

Aki szenvedésed által elhomályosítottad a napot, feltámadásod fényével pedig derűssé tetted a mindenséget, óh Krisztus, fogadd el esti dicsérőénekünket, mint embereket szerető.

Örvendezzenek az égiek és vigadjanak a földiek, mert hatalmasat cselekedett karjával az Úr: eltiporta a halállal a halált, elsőszülötté lett a halottak közül, a pokol gyomrából szabadított ki minket és megadta a világnak a nagy irgalmat. Dicsőség az Atyának, Fiúnak és Szent Léleknek most és mindenkor és mindörökké. Amin.

Az égiek szeretettel örvendeztek, s a földiek félelemmel rettegtek, amikor a tisztaságos szózat szállott Hozzád, Istennek Szülője; egyazon ünnepség virradt fel mindkettőjüknek, mert az elsőnek alkotott ember megszabadult a haláltól. Ezért az angyallal együtt így kiáltunk Hozzád: Örvendezz, óh tisztaságos Szűzanya.

A sokféle bűnöktől és helytelen tettektől, rútul megbénult lelkemet, emeld föl Uram isteni pártfogásoddal, amiképpen egykor a bénát is fölemelted, hogy üdvözülve így kiáltsak Hozzád: Óh irgalmas Krisztus, dicsőség a Te hatalmadnak.

Aki kezed tenyerével összetartod a föld határait, az Atyával együtt időtelen és a Szent Lélekkel együtt mindeneken uralkodó Jézus Isten, a vakoknak világosságot adtál és az inaszakadtat isteni szavaddal fölkeltetted, megparancsolva neki, hogy azonnal járjon és az őt hordozó ágyat vegye fel a vállaira. Ezért mindannyian vele együtt magasztalunk Téged és kiáltjuk: Ó irgalmas Krisztus, dicsőség a Te hatalmadnak.

Legyen, Urunk, a Te irgalmad mirajtunk, amiképpen bíztunk Tebenned. Örvendezzetek igazak az Úrban; igazakhoz illő a dicséret.

Krisztus Testét vegyétek, a halhatatlan Forrást ízleljétek. Alliluia. Dicsérjétek az Urat a mennyekből, dicsérjétek Őt a magasságban. Alliluia.

A Te kereszted által Krisztus Üdvözítő, leomlott a halálnak hatalma és meghiúsult az ördög álnoksága; az emberek nemzetsége pedig, a hit által üdvözülve, minden napon dicsérőéneket zeng Tenéked.

Nagy a mi Urunk és nagy az Ő ereje és az Ő bölcsességének nincsen határa. Dicsérjétek az Urat, mert jó az ének; kedves legyen a mi Istenünknek a dicséret.

Életadó kereszted előtt szüntelenül hódolva, óh Krisztus Isten, harmadnapi feltámadásodat dicsőítjük, mert általa megújítottad az emberek megromlott természetét, óh Mindenható, s a mennyekbe való fölmenetelt megmutattad nékünk, mint egyedül jóságos és emberszerető.

Keresztednek erejével erősítsd meg értelmemet, Krisztus, hogy dicsérjem és dicsőítsem a Te üdvösséges mennybemeneteledet.

A Te drága kereszteddel Krisztus, az ördögöt megszégyenítetted és feltámadásod által letörted a bűn fullánkját, s kiragadtál minket a halálnak kapujából. Dicsőítünk Téged, óh Egyszülött.

Urunk, midőn apostolaid  megláttak Téged felhőkön fölemelkedni, óh életadó Krisztus, könnyek közt és bánattal eltelve, ezt mondották sírva: Uralkodónk, nem hagyj árván minket, a Te szolgáidat, akiket kegyelemből szerettél, mint könyörületes; hanem amint megígérted, küldd el nekünk a Te Szentséges Lelkedet aki megvilágosítja a mi lelkünket (2-szer).

Mennybementél dicsőséggel Krisztus Istenünk, megörvendeztetvén tanítványaidat, a Szent Lélek ígéretével; bizonyságot nyertek azok a Te áldásod által, hogy Te vagy Istennek Fia, a világnak Megváltója (3-szor).

Krisztus igazságának valóban fénylő, földi lámpásaiként jelentetek meg a világnak, óh boldog atyáink, elemésztve a fecsegő rágalmazók eretnekségeit és eloltva a káromlók lángoló zavargásait. Azért, mint Krisztusnak főpapjai, járjatok közre a mi üdvözülésünkért. Dicsőség az Atyának, Fiúnak és Szent Léleknek most és mindenkor és mindörökké. Amin.

Ki felmentél a mennyekbe dicsőséggel és az Atyának jobbjára ültél, akitől semmiképp el nem váltál, óh emberszerető Krisztus és megígérted bölcs tanítványaidnak, hogy leküldöd a Szent Lelket, beragyogva a mi elménket is, adj nekünk megvilágosodást, hogy szüntelenül dicsérjünk Téged, óh Uralkodó.

Áldott vagy Urunk, atyáinknak Istene és dicséretes és dicsőített a Te neved mindörökké. Mert igazságos vagy mindenekben, amiket velünk cselekedtél.

Dicsérjétek az Urat a mennyekből, dicsérjétek Őt a magasságban. Alliluia. Örvendezzetek, igazak, az Úrban, igazakhoz illő a dicséret. Alliluia.

Láttuk az igazi Világosságot, befogadtuk a Mennyei Lelket, megtaláltuk az igazi hitet, hódolva az oszthatatlan Háromságnak, mert Az üdvözített minket (2-szer).

Mennyi Király, Vigasztaló, Igazságnak Lelke, aki mindenütt jelen vagy és mindeneket betöltesz, minden javak kincsestára és az élet Adományozója, jőjj és lakozzál mibennünk és tisztíts meg minket minden szennyfolttól és üdvözítsd, Jóságos, a mi lelkünket.

Áldott vagy Te Krisztus Istenünk, aki a halászokat bölcsekké tetted, leküldvén rájuk a Szent Lelket és általuk megragadtad a földkerekséget. Embereket szerető, dicsőség Néked (3-szor).

Magasztalunk Téged, életetadó Krisztus és tiszteljük a Te Szentséges Lelkedet, akit az Atyától leküldöttél, istene tanítványaidra.

Az egek beszélik Isten dicsőségét és kezeinek alkotásait hirdeti az égboltozat. Az egész földön elterjedt az ő szavuk és a földkerekség határáig az ő igéik. A Te jóságos Lelked vezessen engem az egyenes földön. Tiszta szívet teremts bennem, Isten és az igaz lelket újítsd meg bensőmben. Ne vess el engem a Te színed elől és a Szent Lelkedet ne vedd el éntőlem. Dicsőség az Atyának, Fiúnak és Szent Léleknek most és mindenkor és mindörökké. Amin. Alliluia, Alliluia, Alliluia. Dicsőség Néked, Isten (3-szor).

A sírból való feltámadásod, a mennyei magasságba való isteni fölmeneteled után, leküldötted az istenlátókra a Te dicsőségedet, óh könyörületes Krisztus, megújítva az igaz Lelket a tanítványaidban; ezért azok, mint a zengő citera, az isteni pengetőtől rejtelmesen megérintve, mindeneknek fennen hirdették óh Üdvözítő, a Te visszhangodat és gondviselésedet (2-szer).

A Te jóságos Lelked vezessen engem az egyenes földön. Uram, hallgasd meg imádságomat.

A Szent Lélek mindig volt és van és lesz; sem kezdete nem volt, sem meg nem szűnik, hanem mindig az Atyával és Fiúval együtt van és együtt számláltatik. Élet Ő és Éltető, Világosság és világosságot adó, maga a Jóság és a jóságnak Forrása, aki által megismerjük az Atyát és dicsőítjük a Fiút és ki által a mindenek megismerik, egy erejét, egy összetételét és egy hódolatát a Szent Háromságnak (2-szer).

A Szent Lélek Világosság és Élet és élő értelmi Forrás. Bölcsességnek Lelke, értelemnek Lelke; jóságos, igaz, értelmi, vezérlő, a vétkeket megtisztító. Isten és megistenítő; Tűz, amely a Tűzből ered; beszélő, munkálkodó, adományokat szétosztó, aki által a próféták és Isten apostolai, a vértanúkkal együtt megkoszorúztattak. Különös hangzás, különös látvány: láng, amely megoszlik az adományok szétosztására (2-szer). Dicsőség az Atyának, Fiúnak és Szent Léleknek most és mindenkor és mindörökké. Amin.

Mennyi Király, Vigasztaló, Igazságnak Lelke, aki mindenütt jelen vagy és mindeneket betöltesz, minden javak kincsestára és az élet Adományozója, jőjj és lakozzál mibennünk és tisztíts meg minket minden szennyfolttól és üdvözítsd, Jóságos, a mi lelkünket.

Most erőbe öltöztetnek a magasból Krisztus apostolai; mert megújítja őket a Vigasztaló, megújul a bennük az ismeret titokzatos megújhodásával. Ezt hirdették ők idegen és szárnyaló nyelveken, s arra tanítanak minket, hogy tiszteljük a mindenek jóttevő Istenének, örök és egységes és háromtulajdonságú Természetét. Ezért az ő tanításaiktól megvilágosodva, hódoljunk az Atyának, a Fiúnak és a Léleknek, esedezve lelkünk üdvözüléséért. Dicsőség az Atyának, Fiúnak és Szent Léleknek most és mindenkor és mindörökké. Amin.

Az ősatyák, atyák, patriarchák, apostolok, vértanúk, főpapok, próféták és szentek, aszkéták és igazak és az élet könyvébe bejegyzett, minden névnek szent emlékét ünnepelve, mindezeket közbenjárásra indítjuk, könyörögve Hozzád Krisztus Isten: Tedd békéssé általuk a világodat, mint embereket szerető, hogy mindnyájan így kiáltsunk Hozzád: Dicsőített Isten, szentjeidnek tanácsában Te vagy az valóban, aki méltóképpen megdicsőíted az ő emlékezetüket. Dicsőség az Atyának, Fiúnak és Szent Léleknek most és mindenkor és mindörökké. Amin.

A földi szenteket az Úr felmagasztalta, mert az Ő sebhelyeit és szenvedéseit hordozták testükben és azokban ékeskedve, az isteni szépségekkel nyilvánosan felruháztattak. Őket dicsérjük, mint az Egyháznak hervadhatatlan virágait és mint csalhatatlan csillagait, mint önként bemutatott áldozatokat.