Liturgikus szövegek,imák

Aranyszájú Szent János hittanító beszéde


Aki jámbor és istenszerető, élvezze ezt a szép és derűs ünnepséget.

Aki hálás szolga, örvendezve lépjen be az ő Urának örömébe.

Aki a böjtölésben megfáradt, élvezze most a jutalmát.

Aki az első órától munkálkodott, nyerje el ma igazságos bérét.

Aki a harmadik után jött, hálásan ünnepeljen.

Aki a hatodik után érkezett, egyáltalán ne kételkedjék, mert semmiben sem károsodik meg.

Aki a kilencedik óráig késlekedett, jöjjön, egyáltalán ne habozzék.

Aki csak a tizenegyedikben érkezett, az se féljen késlekedése miatt; mert bőkezű az Úr: az utolsót éppúgy fogadja, mint az elsot, a tizenegyedik órában érkezettet éppúgy megpihenteti, mint azt, aki az elsőtől fogva dolgozott; a későbbit is kegyelmébe fogadja és az elsőt is megbecsüli; annak is ad, ezt is megajándékozza; a cselekedeteit is elfogadja és a szándékát is üdvözli, a munkáját is megbecsüli és az elhatározását is megdicséri.

Lépjetek hát be mindannyian a mi Urunk örömébe; elsők és másodikok, élvezzétek jutalmatokat.

Gazdagok és szegények, együtt ujjongjatok.

Mértékletesek és könnyelműek, tiszteljétek ezt a napot.

Akik böjtöltetek és akik nem böjtöltetek, vigadjatok ma.

Tele az asztal, tobzódjatok valamennyien.

Sok a borjú, senki se távozzék éhesen.

Mindannyian élvezzétek a hit lakomáját.

Mindannyian élvezzétek a jóság bőségét.

Senki se siránkozzék szegénysége miatt, hiszen megjelent a közösség országa.

Senki se bánkódjék vétkezései miatt, hiszen bűnbocsánat kelt ki a sírból.

Senki se féljen a haláltól, hiszen megszabadított minket tőle az Üdvözítő halála.

Eltörölte azt, amikor alávetette neki magát.

Leigázta az alvilágot Az, aki alászállt az alvilágba.

Megkeserítette azt, amikor megízleltette vele az Ő testét.

És ezt látván előre Ézsaiás, így kiáltott fel: Az alvilág – úgymond – megkeserült, amikor ott lenn találkozott Veled.

Megkeserült és megrontatott.

Megkeserült és megcsúfoltatott.

Megkeserült és megöletett.

Megkeserült és megsemmisült.

Megkeserült és megbilincseltetett.

Testet ragadott meg és Istent talált.

Földet ragadott meg és a mennyel került szembe.

Olyat ragadott meg, amit látott, és oda hullott alá, ahonnan nem látott.

Óh halál, hol van a te fulánkod?

Alvilág, hol van a te győzelmed?

Feltámadott Krisztus, és lehullottak a démonok.

Feltámadt Krisztus, és örvendeznek az angyalok.

Feltámadt Krisztus, és senki halott nincs a sírban.

Mert feltámadván Krisztus a halottaiból, első zsengévé lett az elhunytak közül.

Övé a dicsőség és a hatalom mindörökön örökké. Ámin.

Nagypéntek

„Háborodj meg borzadva óh égbolt, és rendüljenek meg а földnek alapjai; mert íme а halottak közé tartozik Az, aki а magasságban lakozik, és kicsiny sírbolt nyújt Néki hajlékot.
Kit is ifjak áldjatok, papok dicsőítsetek, népek magasztaljatok, mindörökön örökké.”

Nagycsütörtök

Prokimen 7. hang. Megjelentek a föld királyai és fejedelmek egybegyülekeztek az Úr ellen, az Ő Felkentje ellen. Miért zúgolódnak a nemzetek és a népek miért készülődnek hívságokra?

Felolvasás Pál apostolnak a Korinthossziakhoz írt első leveléből.

Testvéreim! Én az Úrtól vettem, amit néktek is adtam, hogy az Úr Jézus azon az éjszakán, amelyen elárultatott, vette a kenyert és hálát adott, megtörte és ezt mondotta: “Vegyétek, egyétek! Ez az én testem, amely érettetek megtöretik; ezt cselekdjétek az Én emlékezetemre.” Hasonlóképen a kelyhet is vette, miután megvacsorált és ezt mondotta: “Ez a kehely amaz Új Szövetség az Én vérem által; ezt cselekedjétek, valahányszor isszátok az Én emlékezetemre.” Mert valahányszor eszitek e kenyeret és isszátok e kelyhet, az Úrnak halálát hirdessétek, amíg eljő. Aki tehát méltatlanul eszi e kenyeret, vagy issza az Úr kelyhét, vétkezik az Úr Teste és Vére ellen. Próbálja meg tehát az ember magát és úgy egyék abból a kenyérből és úgy igyék abból a kehelyből. Mert aki méltatlanul eszik és iszik, ítéletet eszik és iszik magának, mivel nem becsüli meg az Úr Testét. Azért van köztetek olyan sok erőtlen és beteg és ezért alusznak sokan. Mert ha helyesen ítélnék meg magukat, nem esnének ítélet alá. De amikor az Úr ítél minket, megfenyít, hogy a világgal együtt el ne kárhozzunk.

NAGY SZERDA

Kassiani Himnusza

Uram, a sok bűnbe esett asszony, érezve Istenségedet vállalta a kenetvívő tisztességét és sírbatételed előtt, keneteket visz jajgatva Néked. Jaj nékem! – ezt mondja, – éjszaka van számomra, romlottságnak őrjöngése, fekete és holdatlan szerelme a véteknek. Fogadd el könnyeim forrását, aki fellegekkel felszeded a tenger vizét; hajolj le szívem sóhajtásaihoz, ki meghajlítottad az egeket mondhatatlan megalázkodásodban. Megcsókolom tisztaságos lábaidat és letörlöm őket fejemnek hajfürtjeivel, amelyekkel Éva a Paradicsomban, felfogván a füleivel rettentő hangodat, félelmében takarózott. Bűneimnek sokaságát és ítéleteidnek mélységét ki tudná feltárni, lélekmentő Üdvözítőm? Ne vessél meg engem, a Te szolgádat, hiszen mérhetetlen a Te irgalmad.

 

 

 

 

Nagyheti énekekből

Exaposztilarion (3.hang)

Látom, Üdvözítőm, feldíszített nászcsarnokodat, de nincs olyan ruházatom, hogy abba belépjek; ékesítsd fel lelkem öltözetét, óh Fénytadó, és üdvözíts engem.

 

 

 

 

Virágvasárnap

Az általános feltámadást szenvedéseid előtt igazolván, a halottakból fölkeltetted Lázárt, Krisztus Isten; ezért mi is, mint ama gyermekek, akik a győzelem jelképét hozták Néked, a halál Legyőzőjének, így kiáltunk Hozzád: Oszanná a magasságban! Áldott, aki az Úr nevében jő. (Tropárion első hang)

 

Nagyböjt harmadik vasárnapja

Kereszthódolás vasárnapja

Üdvözítsd Uram a Te népedet, és áldd meg a Te örökségedet; aki győzelmet ajándékoztál a keresztényeknek a barbárok fölött, és Kereszted által védelmezed a Te népességedet.
(Tropárion 1.hang)

 

színes

 

Március 25. Szűz Mária Örömhírvétele

“Ma van üdvözülésünk kezdete, és az öröktől való titok megnyilatkozása: Istennek Fia a Szűz Fiává lesz, és Gábriel a kegyelemnek örömhírnöke. Ezért vele együtt mi is kiáltsunk az Isten Szülőjéhez: Örvendezz Kegyelembefogadott, az Úr van Teveled.”  (Ünnepi Tropárion)

cropped-szc3adnes.png

 

 

 

 

 

Nagyböjt második vasárnapja

Palamasz Szent Gergely emlékezete 

Igaz hitnek fényforrása, Egyházunknak támasza és tanítója, szerzetesek ékessége, hittudósok győzhetetlen védelmezője, Csodatévő Szent Gergely, Thesszalonikának büszkesége, kegyelemnek hirdetője, esedezz mindenkor a mi lelkünk üdvözüléséért (Tropárion 8.hang)

Nagyböjt I. Vasárnapja Orthodoxia ünnepe  (Tropárion 2.hang)

 

 

Legtisztább képed előtt hódolunk. Jóságos, vétkeink bocsánatát kérve, Krisztus Isten; mert önként jónak láttad testileg felmenni a keresztre, hogy megszabadítsd az ellenség rabságától azokat, akiket alkottál.Ezért hálával kiáltjuk Hozzád: Örömmel töltöttél el mindeneket, Üdvözítőnk, aki eljöttél, hogy üdvözítsd a világot.

 

Előreszentelt liturgiák amvon imája

Mindenható Uralkodónk, aki az egész teremtést, bölcsességben alkottad, aki a Te kimondhatatlan gondoskodásodban és nagy jóságodban elvezettél minket ezekben a szent napokban lelkünk és testünk megtisztulására, szenvedélyeink megfékezésére,a feltámadás reménységére; aki negyven nap múltán kőtáblákat, istenvéste írást nyújtottál át Mózes szolgádnak; -add meg nekünk is, Jóságos, hogy a jó küzdelmet végigharcoljuk, a böjt útját végigjárjuk, az osztatlan hitet megőrizzük, láthatatlan sárkányok fejét fejét szétzúzzuk, a bűn legyőzőiként mutatkozzunk meg, és kárhozatlanul jussunk el a szent Feltámadás hódolására is. Mert megáldatott és megdicsőíttetett a Te legdrágább és fenséges neved, az Atyáé és Fiúé és Szent Léleké, most és mindenkor és mindörökké. Ámin ( fordítás :B.F.)

( Vajhagyó Vasárnap) kondákion 6.hang

Bölcsességnek vezérlője,okosságnak megadója,oktalanok nevelője és szegények pártfogója, erősíts meg engem,tedd okossá szívemet,Uralkodóm; Te adj nékem igét, Atyának igéje, mert íme nem tartóztatom meg ajkaimat,midőn ezt kiálltjták Hozzád:Óh irgalmas,irgalmazz nékem, az elesettnek! (fordítás: B.F)

Mindenható Uralkodónk, aki az egész teremtést, bölcseségben alkottad, aki a Te kimondhatatlan gondoskodásodban és nagy jóságodban elvezettél minket ezekben a szent napokban lelkünk és testünk megtisztulására, szenvedélyeink megfékezésére,a feltámadás reménységére; aki negyven nap múltán kőtáblákat, istenvéste írást nyújtottál át Mózes szolgádnak; -add meg nekünk is, Jóságos, hogy a jó küzdelmet végigharcoljuk, a böjt útját végigjárjuk, az osztatlan hitet megőrizzük, láthatatlan sárkányok fejét fejét szétzúzzuk, a bűn legyőzőiként mutatkozzunk meg, és kárhozatlanul jussunk el a szent Feltámadás hódolására is. Mert megáldatott és megdicsőíttetett a Te legdrágább és fenséges neved, az Atyáé és Fiúé és Szent Léleké, most és mindenkor és mindörökké. Ámin ( fordítás :B.F.)