Liturgikon II.

 L I T U R G I K O N

II. KÖTET

ESTI ÉS HAJNALI ISTENTISZTELETEK,IMAÓRÁK, LENYUGVÁSI ISTENTISZTELET,

KÜLÖNLEGES SZERTARTÁSOK,VALAMINT SZENT JAKAB, AZ ÚR TESTVÉRÉNEK

ISTENI LITURGIÁJA

GÖRÖGBŐL FORDÍTOTTA:

Dr. theol. BERKI FERIZ protopresbiter

Második kiadás

B u d a p e s t , 2003

ELŐSZÓ

Ezt a könyvet kinyitva nem egy véletlenszerű Olvasóhoz szeretnék szólni, hanem ahhoz, aki állandóan fogja használni az Isten templomában történő imádkozáshoz.

Jelen kötetet a Krisztus szolgáltatában sok esztendőn át mun­kál­ko­dó Berki Feríz protopresbiter esperes adminisztrátor és a Budapesti Nagyboldogasszony érseki székesegyház elöljárója 85. születésnapja alkalmából adjuk ki újra, aki fél évszázad óta megszakítás nélkül végez lelkipásztori tevékenységet magyar földön. Az ő munkája eredmé­nyeként jelent meg a Liturgikon I. kötete, melyet Magyar­ország összes orthodox templomában a mai napig is hasz­nálnak.

            A második kötetben találhatóak azok az istentiszteleti szabályok, melyeket az esti istentisztelet, a lenyugvási isten­tisztelet és a virrasztó istentiszteletek végzésekor alkalma­zunk. Ebben a könyvben szerepelnek az imaórák, az Aka­thisz­tosz, a Nagypénteki, a Húsvéthajnali, a Húsvéti és a Pünkösdi istentisztelet, valamint Szent Jakab apostol liturgiája.

            A kötet újrakiadásának szükségessége az orthodox templomba járó emberek növekvő igényéről és érdek­lő­déséről tanúskodik.  A mai ember nehezen tudja elképzelni, hogy még nem is olyan régen, sokan az egyházat elavult, idejétmúlt intézménynek tartották. A bűn elsötétíti az elmét, elborítja a tudatot és megakadályozza, hogy Isten közelébe kerüljünk. Isten öröklétre teremtett minket, ezért a lelkünk nem akar meghalni. Lelkünk az életre tör, az Ősforrásához.

            Isten temploma az „élő víz” forrása, ahol a bűnök ter­hei­től megtisztíthatjuk lelkünket és felvehetjük a szentsé­geket, amelyek az örök élethez vezetnek. Ez a könyv tartalmazza mindazokat a szertartásokat és imádságokat, melyek segítségével a lelkészek és a világi hívek a több évszázados szentatyai tapasztalat alapján eljuttathatják imádságaikat az Úrhoz.

            Köszönetet mondva és hálát adva Urunknak, remé­nyünket fejezzük ki, hogy a fordítók és a kötet össze­állí­tóinak munká­ja nem vész kárba. Hiszem, hogy ez a kiadvány hozzájárul az imádság megújulásához és megerősítéséhez Magyarország orthodox templomaiban.

Isten áldása legyen mindnyájunkkal

                                        Pavel   Bécsi és Budapesti Érsek